Details Of Sessions
Oturum Detayları

Human Geography Sessions

Beşeri Coğrafya Oturumları

Administrative Geography
Yönetsel Coğrafya

  Session Convenors (Oturum Düzenleyicisi)  

 • Prof. Dr. Ali Özçağlar
 • Dr. Kerime Karabacak

  Thematic Session  

Administrative Geography

In the 1980s, administrative geography was accepted as a branch of political geography, which mainly concentrated on the administrative subdivisions of states, and investigated the theoretical, historical and practical aspects of the administrative divisions. At the same time, the effects of public administration on the administrative departments began to be investigated. Administrative geography, which differs from the political geography in terms of research subjects, examines the organization of the state on the territory of the country with the residential areas on a spatial scale. The main theme of this session is how the country's land is subject to spatial division in terms of central and local governments, the way the management organization operates, the ways in which the settlement areas are affected and the problems that are experienced. Particularly the reports about the effects of different applications in metropolitan municipalities and other communities on residents and settlements will be eligible for this session.

  Tematik Oturum  

Yönetsel Coğrafya

Yönetsel Coğrafya, 1980'lerde daha çok devletlerin yönetsel alt bölümleri üzerine yoğunlaşan siyasi coğrafyanın bir dalı olarak kabul görmüş, yönetsel bölümlerin teorik, tarihi ve uygulamalı konuları üzerine araştırmalar yapmıştır. Aynı zamanda kamu yönetimindeki işleyişin yönetsel bölümler üzerindeki etkileri de araştırılmaya başlanmıştır. Esasen araştırma konuları itibariyle siyasi coğrafyadan farklı olan yönetsel coğrafya, devletin ülke toprakları üzerinde örgütlenmesini yerleşim alanlarıyla birlikte mekânsal ölçekte incelemektedir. Merkezi ve yerel yönetimler bakımından ülke arazisinin mekânsal ölçekte nasıl bir bölümlemeye tabi tutulduğu, yönetim organizasyonun işleyişi, yerleşim alanlarının bunlardan etkileniş biçimleri ve yaşanan sorunlar bu oturumun ana temasını oluşturmaktadır. Özellikle büyükşehir belediyeli iller ile diğer illerdeki farklı uygulamaların yerleşmeler ve buralarda yaşayan insanlar üzerindeki etkilerini ele alan bildiriler bu oturum için uygun olacaktır.

Cultural Approaches in Geography
Beşeri Coğrafyada Kültürel Yaklaşımlar

  Session Convenors (Oturum Düzenleyicisi)  

 • Prof. Dr. Harun Tunçel
 • Araş. Gör. Serhat Ay

  Thematic Session  

Cultural Approaches in Geography

With rise of the ‘cultural turn’ which is a movement beginning in the early 1970s among scholars in the humanities and social sciences to make culture the focus of contemporary debates. It has been reflected to especially in Cultural Geography which focuses on the patterns and interactions of human culture, both material and non-material, in relation to the natural environment and the human organization of space. The field has a centenarian deep-rooted history that can be classified into three important approaches. First one is traditional approach which was emerge in the early 1930’s. Representatives of the approach have started to focus on studying the range of human interventions in transforming the ‘natural’ landscape, and were thus most interested in quantifying material culture such as buildings, architectures, food, clothing, agricultural technologies and other industries. The second approach which is called as ‘new cultural geography’ which has examined contemporary urban societies, and focused primarily on investigating non-material cultures such as identity, ideology, power, meaning, values and so on. Their main themes are colonialism and post-colonialism; postmodernism; popular culture and consumption; gender and sexuality; race and ethnicity; feminism, post-structuralism, ideology; language; and media. The last but not the least is called as ‘more-than-representational’ geographies’ that focuses upon practices how human and nonhuman formations are enacted or performed. It is also interested in hybrid formations parallels the conception of ‘hybrid geographies’ which have resulted from globalization and rapid mobility. In this session construction of space, environment and society by culture and expression of the diversity of cultures in space and landscapes will be presented and discussed. Therefore, presentations and posters should be associate with such these themes.

  Tematik Oturum  

Beşeri Coğrafyada Kültürel Yaklaşımlar

Kültürel dönüşümün 1970’lerin başlarındaki ortaya çıkışı sosyal ve beşeri bilimlerde kültür meselesini çağdaş tartışmaların odağı haline getirmiştir. Bu etki özellikle; kültürün maddi ve maddi olmayan örüntü ile etkileşimlerini; doğal çevre ve mekânın beşeri düzenlenmesini konu edinen kültürel coğrafyada karşılık bulmuştur. Köklü bir geçmişe sahip olan kültürel coğrafya alanı tarihsel sürecinde deneyimlediği üç farklı yaklaşıma sahiptir. 1930’lu yılların başlarında beliren geleneksel yaklaşımda coğrafyacılar doğal peyzajdaki beşeri müdahaleyi incelemeye odaklanıp daha çok; konut, mimari, gıda, giyim, tarımsal teknolojiler ve çeşitli endüstriler gibi maddi kültür ürünleriyle ilgilenmeye başlamışlardır. ‘Yeni kültürel coğrafya’ olarak adlandırılan ikinci yaklaşımda ise modern kent toplumları temel alınmış, kimlik, ideoloji, güç, anlam, değerler gibi maddi olmayan kültürel öğeler incelenmiştir. Bu aşamanın başlıca temaları kolonileşme ile kolonileşme sonrası, modern sonrası, yapısal sonrası, popüler kültür ile tüketim, cinsiyet ile cinsellik, ırk ile etnik yapı, feminizm, dil ve medya gibi kültürel öğelerdir. Son olarak da ‘temsili olmayan coğrafyalar’ şeklinde adlandırılan yaklaşımda ise insan-toplum ve bunun dışındaki oluşumların nasıl düzenlendiği veya biçimlendirildikleri araştırılır olmuştur. Küreselleşme ve sürati giderek artan mobilizasyonla birlikte ortaya çıkmaya başlayan ‘melez coğrafyalar’ da bu yaklaşımla öne çıkmaya başlamıştır. Temel hedefin mekan-kültür ilişkisinin, etkileşiminin belirlenmesi, ortaya konması olan bu seksiyonda; mekân, çevre ve toplumun kültür aracılığıyla gerçekleşen oluşumları ile mekândaki kültürel çeşitlilikle ilgili olarak ülkemiz ve dünyadan örneklerin sunulup üzerine tartışılması amaçlanmaktadır. Dolayısıyla, katılım için önerilecek sunum ve posterlerin bu konularla uyum içerisinde olması beklenmektedir.

Gender and Geography
Toplumsal Cinsiyet ve Coğrafya

  Session Convenors (Oturum Düzenleyicisi)  

 • Assoc. Prof. Dr. M. Murat Yüceşahin
 • Research Ass. Ayla Deniz

  Thematic Session  

Gender and Geography

Academic study of the relationships between gender and space as feminist geography emerged within human geography during the 1970s. What feminists in the 1970s started to notice was that too few women academics in geography and women’s issues not being sufficiently studies by academic geographers. Then, a series of articles began to appear questioning the position of women within the discipline. By the mid-1980s and early 1990s more theoretically sophisticated works had appeared.  As the 1990s unfolded, feminism in geography became firmly established. Today, the variety of topics addressed by feminist geographies is large and extensive, but among the more prevalent issues studied are those around the home, the workplace, the city, the nature, and public/private space. In the relevant literature, all of the spaces and places and more are argued to be engendered with identities, roles and social relations. However, the discipline needs to more discussion on the relationships between gender and space within a contemporary world with a different spatial scales. 

These special track session aims to discuss and fills in this gap with a focus on the relationship between gender and geographies. We invite to this session papers on characteristic of different feminist geographies; gender roles and practices of women and men; approaches, applications, and policies of gender equality both at the national and international scales.

  Tematik Oturum  

Toplumsal Cinsiyet ve Coğrafya

Toplumsal cinsiyet ve mekân arasındaki ilişkiyi akademik olarak çalışan Feminist Coğrafya, 1970’lerde Beşeri Coğrafya içinde ortaya çıkmıştır. 1970'lerde feministlerin farkına varmaya başladıkları şey, coğrafyada kadın akademisyenlerin sayısının çok az olması ve kadın sorunlarının akademik coğrafyacılar tarafından yeterince araştırılmamasıdır. 

Bunu takiben, kadınların disiplin içindeki konumunu sorgulayan bir dizi makale ortaya çıkmaya başlamıştır. 1980'lerin ortalarında ve 1990'ların başında teorik açıdan daha sofistike çalışmalar ortaya çıkmış; 1990'larda coğrafyada feminizmin sıkı ilişkisi gözler önüne serilmiştir. Günümüzde, feminist coğrafyacılar tarafından ele alınan konuların çeşitliliği geniş ve kapsamlıdır fakat daha yaygın olarak araştırılan konular arasında ev, işyeri, şehir, doğa ve özel/kamusal mekân yer almaktadır. İlgili alanyazında tüm alanların, mekânların ve daha fazlasının, kimlikler, roller ve toplumsal ilişkilerle ortaya çıktığı savunulmaktadır. Bununla birlikte, disiplin, çağdaş bir dünyada farklı mekânsal ölçeklerle cinsiyet ve mekân arasındaki ilişkiler üzerine daha fazla tartışmaya ihtiyaç duymaktadır. 

Bu özel oturum, cinsiyet ve coğrafyalar arasındaki ilişkiye odaklanarak bu boşluğu doldurmayı ve tartışmayı amaçlıyor. Farklı feminist coğrafyaların özelliklerini; kadınların ve erkeklerin pratiklerini ve toplumsal cinsiyet rollerini; ulusal ve uluslararası ölçekte toplumsal cinsiyet eşitliği yaklaşımlarını, uygulamalarını ve politikaları içeren çalışmaları oturuma davet etmekteyiz.

Geography of Tourism and Global Change
Turizm Coğrafyası ve Küresel Değişim

  Session Convenors (Oturum Düzenleyicisi)  

 • Prof. Dr. Mehmet Somuncu

  Thematic Session  

Geography of Tourism and Global Change

During the past decade global change related processes have emerged as a major discussion in tourism development and management. Global change affects the basis of the tourism system through numerous sets of ecological, social, cultural, economic and political transformations; but tourism is also a major contributor to that change. This session aims to discuss global change and its impacts on tourism, and the role of tourism in global change. The focus of the session is not only on the ecological, physical or environment but also global social, cultural, economic and political changes and their interrelationships with tourist mobility.

  Tematik Oturum  

Turizm Coğrafyası ve Küresel Değişim

Son on yılda küresel değişimle ilgili süreçler, turizm gelişimi ve yönetiminde büyük bir tartışma olarak ortaya çıkmıştır. Küresel değişim, ekolojik, sosyal, kültürel, ekonomik ve siyasal dönüşümler yoluyla turizm sisteminin temelini etkilemektedir. Bunun yanında turizm de bu değişime önemli katkıda bulunmaktadır. Bu oturumda, küresel değişim ve bunun turizm üzerindeki etkileri ile turizmin küresel değişim üzerindeki rolünün tartışılması amaçlanmaktadır. Oturumun odağı yalnızca ekolojik, fiziksel veya çevresel değil, aynı zamanda küresel sosyal, kültürel, ekonomik ve siyasal değişiklikler ile turist hareketliliği arasındaki karşılıklı ilişkilerdir.

Health and Environmet
Sağlık ve Çevre

  Session Convenors (Oturum Düzenleyicisi)  

 • Prof. Dr. Semra Günay Aktaş

  Thematic Session  

Health and Environmet

There are symbiotic relationship between the environment and health, in terms of there are some needs of the environment for sustainable health and environment reduces health. Health improvements should not be limited to treatment of cases, it should be reducing human exposures. Health and environmet issues must become an integral part of the planning within the framework of sustainable development. Because, in order to achieve sustainable development mankind must be tackling inequities, poverty, and population growth. To overcome these problems would mean to the control of land degradation and deforestation, biodiversity loss, soil erosion, food insecurity, and decline in water quality. In addition, must be reducing unsustainable consumption, preventing the use of nonrenewable fuels, and reducing generation of solid wastes to diminishing transboundary pollution, toxic waste problems, and global environmental change. All of these actions would have long-term and sustained beneficial effects on human health. In this context health and environmental issues may be groupable in this session like this; health, environment, and development; improvements in health and development without detriment to the environment; global challenges to health and the environment; food and agriculture; water, energy, industry and health; human settlements, urbanization and health; transboundary and international problems.

  Tematik Oturum  

Sağlık ve Çevre

Çevre ve sağlık arasında simbiyotik bir ilişki bulunmaktadır. Bu ilişki, sürdürülebilir sağlık açısından çevrenin bazı gereksinimlerinin bulunması aynı zamanda çevrenin sağlığı bozması şeklindedir. Sağlığın iyileştirilmesi sadece vakaların tedavi edilmesi ile sınırlı olmamalı, insanın maruziyeti azaltılmalıdır. Sağlık ve çevre konuları sürdürülebilir kalkınma çerçevesinde planlamanın ayrılmaz bir parçası olmalıdır. Çünkü sürdürülebilir kalkınma için eşitsizliklerin, yoksulluğun ve nüfus artışının üstesinden gelinmesi gereklidir. Bu sorunların üstesinden gelmek, arazi kaybı ve ormansızlaşma, biyoçeşitlilik kaybı, toprak erozyonu, gıda güvensizliği ve su kalitesinin bozulmasına önlemler alınması anlamına gelmektedir. Ek olarak, sürdürülebilir olmayan tüketimin azaltılması, yenilenemez yakıtların kullanılmasının önlenmesi ve sınır ötesi kirlilik, zehirli atık sorunları ve küresel çevre değişimi en aza indirgemek için katı atıkların azaltılması da gereklidir.  Bütün bu faaliyetlerin insan sağlığı üzerinde uzun vadeli ve sürekli yararlı etkileri olacaktır. Bu bağlamda sağlık ve çevre konuları; sağlık, çevre ve kalkınma; çevreye zarar vermeden sağlığı iyileştirmek ve geliştirmek; sağlık ve çevre için küresel zorluklar; gıda ve tarım; su, enerji, sanayi ve sağlık; yerleşmeler, şehirleşme ve sağlık; sınır ötesi ve uluslararası sorunlar olarak gruplandırılabilir.

International Migration, Identity and Space
Uluslararası Göç, Kimlik ve Mekân

  Session Convenors (Oturum Düzenleyicisi)  

 • Assoc. Prof. Dr. M. Murat Yüceşahin

  Thematic Session  

International Migration, Identity and Space

Migration has become increasingly important as one of the dynamics of population change, with its three dominant themes, namely internal and rural-to-urban migration, legal or illegal international migration, and refugee flows. All these various population movements affect regions’ and countries’ human capital across the world, depending on their socio-economic and cultural entities. Of all the demographic processes, it is perhaps migration and immigration that have gained the most attention from geographers. In large part, this likely reflects the intrinsic nature of population movement: by moving from an origin to a destination, space is involved, and scholars ask questions about the motivation for migration, the impact migration has on sending and receiving regions, who moves, how create new identities, and so forth. 

These special track sessions aim to discuss and fill in this gap with a focus on the relationship between transnational social spaces, cities and international migrations. We invite papers on characteristic of different transnational social spaces and cities; practices of immigrants within diaspora geographies; approaches, applications, and policies of national and local management towards immigrant communities.

  Tematik Oturum  

Uluslararası Göç, Kimlik ve Mekân

Göç, ülke içi, kırsaldan kente, yasal veya yasa dışı uluslararası göç ve sığınmacı akımları gibi yaygın terimleriyle nüfus değişimine ilişkin dinamiklerden biri olarak önemi gittikçe artan alandır. Bütün bu hareketler, kültürel ve sosyo-ekonomik yapılara bağlı olarak bölgelerin ve ülkelerin beşeri sermayelerini etkilemektedir. Bütün demografik süreçler arasında muhtemelen göç ve göç yoluyla nüfus kazanımları en fazla coğrafyacıların dikkatini çekmektedir. Daha geniş kapsamda, göç, nüfus hareketinin kendine özgü doğasını yansıtmaktadır: Mekân dahil, köken bölgeden hedef bölgeye olan hareketle ilgili olarak araştırmacılar göç etmeyi teşvik eden unsurların neler olduğunu, göçmen gönderen ve alan bölgelere göçün etkisini, kimlerin göç ettiğini ve göçün nasıl kimlikler yarattığını araştırmak istemektedir.

Bu özel oturum, ulusötesi toplumsal mekânlar, kentler ve uluslararası göçler arasındaki ilişkilere odaklanmayı ve tartışmayı amaçlamaktadır. Ulusötesi toplumsal mekanlara, kentlere, diaspora coğrafyalarında göçmenlerin pratiklerine, uluslararası göçmen topluluklarına yönelik yaklaşım, uygulamalar ve yerel ile ulusal politikalara odaklanan çalışmaları oturuma davet etmekteyiz.

Local and Regional Development
Yerel ve Bölgesel Kalkınma

  Session Convenors (Oturum Düzenleyicisi)  

 • Prof. Dr. Adem Başıbüyük

  Thematic Session  

Local and Regional Development

The developments, appeared especially with the globalization process since the second half of the twentieth century, have deeply affected national economies and caused significant spatial changes. In the name of falling into step with this change, countries have set new policies, and local and regional development approaches have gained importance instead of traditional development practices. The countries that are unable to achieve a balanced development, have had to struggle with the socio-economic problems of regional imbalances.

Defined as the mobilization of a native transformation process, the local development is an application area that not only concerns states but also the international system. In this respect, local and regional development is in the interest of different disciplines with different dimensions. The concepts such as the spatial dimension of development, regional inequality, regional planning and regional politics constitute the main arguments of the academic world.

The issues related to development policies, regional development disparities, sustainable development, development plans and practices, and regional development ought to be discussed in the papers presented at the Local and Regional Development session.

  Tematik Oturum  

Yerel ve Bölgesel Kalkınma

Yirminci yüzyılın ikinci yarısından itibaren özellikle küreselleşme süreci ile birlikte ortaya çıkan gelişmeler, ulusal ekonomileri derinden etkilemiş ve mekânsal açıdan önemli değişimlere sebebiyet vermiştir. Bu değişime ayak uydurma adına ülkeler yeni politikalar belirlemiş, geleneksel kalkınma uygulamaları yerine yerel ve bölgesel kalkınma yaklaşımları önem kazanmaya başlamıştır. Dengeli bir kalkınmayı gerçekleştiremeyen ülkeler bölgesel dengesizliklerin ortaya çıkardığı sosyo-ekonomik sorunlarla mücadele etmek zorunda kalmışlardır.  

Bir yöreye özgü dönüşüm süreçlerinin harekete geçirilmesi olarak tanımlanan yerel kalkınma sadece devletleri değil aynı zamanda uluslararası sistemi de doğrudan ilgilendiren bir uygulama alanıdır. Bu bakımdan yerel ve bölgesel kalkınma değişik boyutları ile farklı disiplinlerin ilgi alanı içerisinde yer almaktadır. Kalkınmanın mekânsal boyutu, bölgesel eşitsizlik, bölge plânlama ve bölgesel politikalar gibi kavramlar akademik dünyanın başlıca ele aldığı konuları oluşturmaktadır.  

Yerel ve Bölgesel Kalkınma oturumunda sunulacak bildirilerde kalkınma politikaları, bölgelerarası gelişmişlik farkları, sürdürülebilir kalkınma, kalkınma plan ve uygulamaları ve bölgesel kalkınma ile ilgili sorunlar ele alınmalıdır.

Quantity And Quality in Geography Education Practices and Teacher Education
Coğrafya Eğitimi Uygulamaları ile Öğretmen Eğitiminde Nicelik ve Nitelik

  Session Convenors (Oturum Düzenleyicisi)  

 • Assoc. Prof. Dr. Eyüp Artvinli
 • Prof. Dr. Ülkü Eser Ünaldı
 • Prof. Dr. Hilmi Demirkaya

  Thematic Session  

Quantity And Quality in Geography Education Practices and Teacher Education

This session entitled "Quantity and Qualification in Teacher Training with Geographical Education Practices", briefly, the quality and quantity of geography education in the process from pre-school to post-university period; it is aimed to present the studies which examines pre-service and in-service geography teacher education which is one of the factors affecting them. GIS training in geography, use of ICT technologies and GIS education and practices, application of educational methods and techniques in geography lessons, problems encountered, field work, geographical skills in the curriculum, especially map skills, environmental education, geography education from early ages etc. thematic topics can be searched. 

In this regard; it is possible to present a wide range of researches ranging from education and learning related to geography to primary school curricula and textbooks, problems encountered in the teaching of geography topics in social studies and science courses, and good practice in secondary schools. In addition, activities in geography education, learning-teaching processes, and effective good practices in learning geography can be presented. This session also aims to bring teachers and academic together and close the gap between practice and theory in geographic education in all aspects.

  Tematik Oturum  

Coğrafya Eğitimi Uygulamaları ile Öğretmen Eğitiminde Nicelik ve Nitelik

“Coğrafya eğitimi”, gerek akademik alanda yeni sayılabilecek bir geçmişe sahip “doçentlik alanı” olması bakımından ve gerekse de Türkiye’deki literatürde eskiden beri bahsedilen ama daha çok son yıllarda gelişme trendi yakalamış bir alandır. “Coğrafya Eğitimi Uygulamaları ile Öğretmen Eğitiminde Nicelik ve Nitelik” isimli oturumda kısaca, okul öncesinden üniversite sonrasına kadar olan bir süreçte coğrafya eğitiminin nitelik ve niceliğini; bunları etkileyen unsurlardan biri olan hizmet öncesi ve hizmet içi coğrafya öğretmen eğitimini inceleyen çalışmaların sunulması amaçlanmaktadır. Coğrafyanın eğitim-öğretiminde öğretmen eğitimi, BİT teknolojilerinin kullanımı ve CBS eğitimi ve uygulamaları, eğitim-öğretim yöntem ve tekniklerinin coğrafya derslerinde uygulanışı ve karşılaşılan sorunlar, arazi çalışmaları, harita becerileri başta olmak üzere müfredatta öngörülen coğrafi beceriler, çevre eğitimi, küçük yaşlardan itibaren coğrafya eğitiminin önemi vb. konular araştırılabilir. Bu konuda; ilkokul müfredatlarında ve ders kitaplarında coğrafya ile ilişkili kazanım ve konuların eğitimi, ortaokul Sosyal Bilgiler ile Fen Bilimleri derslerinde yer alan coğrafya konularının eğitim-öğretiminde karşılaşılan sorunlar ve iyi uygulamalara kadar oldukça geniş kapsamlı araştırmalar sunulabilir.  Ayrıca coğrafya eğitimindeki etkinlikler, öğrenme-öğretme süreçleri, coğrafya öğrenmede etkili olan iyi uygulamalar sunulabilir.  Bu oturum söz konusu alanlarda; ortaokullarda çalışan öğretmenler ve liselerde çalışan coğrafya öğretmenlerinin tecrübeleri ile coğrafya öğretmen adaylarının yenilikçi yaklaşımlarını akademisyenlerle birlikte bilimsel ortam ve süreçlere katılarak ifade etmelerini teşvik etmek amacı da gütmektedir.

Sustainability of Rural Systems
Kırsal Sistemlerin Sürdürülebilirliği

  Session Convenors (Oturum Düzenleyicisi)  

 • Prof. Dr. Mehmet Somuncu

  Thematic Session  

Sustainability of Rural Systems

Rural space has many functions and many meanings. However, rural places are influenced by a myriad of processes and face multiple challenges. Rural landscape is modified through human impact, shaped by urbanization and industrialization, the exploitation of quarries and mines and the dense development of transport networks such as airports, canals, railways, and motorways.  On the other hand, immigration from countryside to the cities leads to social and economic problems on the both areas. Nevertheless, rural areas are important because farming activities and food safety of the world depends on rural areas. This session aims to discuss sustainability of rural systems in Turkey and other countries. The focus of the session is the interrelationships between society, economy and environment in rural areas.

  Tematik Oturum  

Kırsal Sistemlerin Sürdürülebilirliği

Kırsal alanın birçok işlevi ve anlamı vardır. Bununla birlikte, kırsal alanlar sayısız süreçten etkilenmekte ve çok sayıda zorluklarla karşı karşıyadır. Kırsal peyzaj, kentleşme, sanayileşme, taş ocaklarının ve madenlerden çıkarım yapılması, havaalanları, kanallar, demiryolları ve otoyollar gibi ulaşım ağlarının yoğun gelişimi ile şekillendirilerek, insan etkisi ile değiştirilmektedir. Öte yandan, kırsal alanlardan şehirlere göç, her iki alanda da sosyal ve ekonomik sorunlara neden olmaktadır. Bununla birlikte, kırsal alanlar önemlidir. Çünkü tarım faaliyetleri ve dünyanın gıda güvenliği kırsal alanlara bağlıdır. Bu oturumda, Türkiye’de ve diğer ülkelerde kırsal sistemlerin sürdürülebilirliğinin tartışılması amaçlanmaktadır.  Oturumun odağı, kırsal alanlarda toplum, ekonomi ve çevre arasındaki ilişkilerdir.

Textbooks and Curriculum ıssues in Geographical Education
Coğrafya Eğitiminde Ders Kitapları ve Müfredatlar

  Session Convenors (Oturum Düzenleyicisi)  

 • Assoc. Prof. Dr. Eyüp Artvinli
 • Prof. Dr. Ülkü Eser Ünaldı
 • Prof. Dr. Hilmi Demirkaya

  Thematic Session  

Textbooks and Curriculum ıssues in Geographical Education

The purpose of this session is to discuss how textbooks and curricula in geography education change and develop from the past to today, and what are the main problems including traditional and innovative approaches in these two subjects, textbooks and curriculum in geography. International research shows that textbooks and course materials are still the most powerful tools for students in and after class. For that reason, this session includes material produced or used in lessons besides textbooks. Therefore, it is aimed to present the studies which are important in geography education from pre-school to post-university education, as well as textbooks and educational materials (the place of geography as quantitative and qualitative in elementary, secondary and high school education programs and textbooks). 

In addition, first of all the secondary school geography curriculum in Turkey, which was changed in early 2017 can be analyzed. Thematic tendencies of high school geography textbooks, the effect or quality and quantity of in-service and pre-service geography teacher trainings can be also investigated in your own country. In addition, teaching of maps, activities in geography education, learning-teaching processes, and good practices that are effective in learning geography can be presented. This session also aims to bring teachers and academic together and close the gap between practice and theory in geographic education in all aspects.

  Tematik Oturum  

Coğrafya Eğitiminde Ders Kitapları ve Müfredatlar

Bu oturumun amacı, coğrafya eğitiminde ders kitapları ve müfredatlar’ın geçmişten günümüze nasıl değişip geliştiğini, yaşanmakta olan temel problemlerin neler olduğunu, bu konudaki geleneksel ve inovatif yaklaşımları kapsayacak şekilde tartışmaktır. Yapılan uluslararası araştırmalar, ders kitapları ve ders materyallerinin sınıf içinde ve sınıf dışında öğrenciler için öğretmenden sonra hala en güçlü araçlar olduğunu göstermektedir. O nedenle bu oturum, ders kitaplarının yanında derslerde üretilen ya da kullanılan materyalleri de kapsamaktadır. Dolayısıyla bu oturumda, okul öncesinden üniversite sonrasına kadar olan bir süreçte coğrafya eğitiminde önemli olan eğitim programları ile ders kitapları ve eğitim materyallerini (ilkokul, ortaokul ve lise eğitim programlarında ve ders kitaplarında nicelik ve nitelik olarak coğrafyanın yeri), inceleyen çalışmaların sunulması amaçlanmaktadır.

Bu konuda; ilkokul müfredatlarında ve ders kitaplarında coğrafya ile ilişkili kazanım ve konuların eğitimi, ortaokul Sosyal Bilgiler ile Fen Bilimleri eğitim programlarında yer alan coğrafya konularının, müfredat ve ders kitaplarında yer alma özelliklerine kadar oldukça geniş kapsamlı araştırmalar sunulabilir.  Buna ilaveten özellikle 2017 yılı başında değiştirilmiş olan ortaöğretim coğrafya dersi öğretim programı başta olmak üzere, bu basamaktaki ders kitapları da araştırılmaya uygun konu başlıkları olarak görülebilir.

Transport and Geography
Ulaşım ve Coğrafya

  Session Convenors (Oturum Düzenleyicisi)  

 • Doç. Dr. Muzaffer Bakırcı

  Thematic Session  

Transport and Geography

Transportation activities which are important in every period of the historical process, have reached the highest level today. The increase in the number and diversity of vehicles used for transportation has led to the emergence of many transport systems with the same main objective. However, the effect of each transportation system on spatial utilization is different. The transportation activities, in which the framework of natural environment and human conditions are jointly determined, are among the basic subjects of geographical studies. Beyond being an area of economic activity, having a decisive role in the functioning of other economic sectors, enforces creation of new concepts, systems, tools and elements related to this field and the introduction of new policies and strategies. 

In this section of the conference, on the basis of transport-geography relationship, aiming the papers will be shared and discussed on the topics as fallows;

 • The changes and effects in the transportation and transportation systems in the historical process,
 • Interaction between transportation systems (integration),
 • Transportation policies and strategies,
 • Analysis of transport contribution and environmental impacts of transportation elements such as highways, airports, bridges, canals and tunnels,
 • International trade-transport interaction,
 • Crude oil and natural gas pipelines,
 • Using information technologies in transportation, planning and analysis (programming, modeling and implementation),
 • Urban transportation systems and strategies

It is expected that presentations and posters will serve the stated goal.

  Tematik Oturum  

Ulaşım ve Coğrafya

Tarihsel süreç boyunca her dönem önem arz eden ulaşım faaliyetleri, günümüzde en üst seviyeye çıkmış bulunmaktadır. Ulaşım amacıyla kullanılan araçların sayı ve çeşitliliğindeki artış, esas hedefi aynı olmakla birlikte birçok ulaşım sisteminin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Ancak, her ulaşım sisteminin mekânsal kullanım üzerindeki etkisi farklı ölçülerde gerçekleşmektedir.  Doğal ortam ve beşeri koşulların çerçevesini ortak bir şekilde belirlediği ulaşım faaliyetleri coğrafi çalışmaların temel inceleme konuları arasında yer almaktadır. Bir ekonomik faaliyet alanı olmasının ötesinde, diğer ekonomik sektörlerin işleyişinde belirleyici bir role sahip olması, bu alana ilişkin yeni kavram, sistem, araç ve unsurların devreye girmesini, yeni politika ve stratejilerin ortaya konulmasını zorunlu kılmaktadır. 

Konferansın bu seksiyonunda, ulaşım-coğrafya ilişkisi temelinde;

 • Tarihsel süreçte ulaşım ve ulaşım sistemlerinde meydana gelen değişim ve etkileri, 
 • Ulaşım sistemleri arasındaki etkileşim (entegrasyon), 
 • Ulaşım politikaları ve stratejileri, 
 • Otoyol, havaalanı, köprü, kanal ve tünel gibi ulaşım unsurlarının ulaşıma katkısı ve çevresel etkilerinin analizi,
 • Uluslararası ticaret-ulaşım etkileşimi, 
 • Ham petrol ve doğalgaz boru hatları,
 • Ulaşım planlama ve analizinde bilişim teknolojilerinden yararlanma (programlama, modelleme ve uygulama), 
 • Kentiçi ulaşım sistemleri ve stratejileri

gibi konularda yapılan çalışmaların paylaşılması ve tartışılması hedeflenmektedir. Sunulacak bildiri ve posterlerin belirtilen hedefe hizmet eder nitelikte olması beklenmektedir.

Geographic Information Systems and Remote Sensing Sessions

Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama Oturumları

Geographic Information System in Water Management
Su Yönetiminde Coğrafi Bilgi Sistemleri

  Session Convenors (Oturum Düzenleyicisi)  

 • Doç. Dr. Gökşen Çapar

  Thematic Session  

Geographic Information System in Water Management

Since the second half of the 20th century, water resources have been facing problems on a global scale as a result of increasing population and industrialization. Due to these factors our water resources are polluted and water shortage becomes a distinct and widespread problem. The quality of water resources is rapidly deteriorating and the amount of water is decreasing, so the access to clean water becomes increasingly difficult. These problems reveal that new approaches are needed in the development, control and management of water resources. Geographic information systems are designed to collect, process, display and analyze spatial data, which are used to solve complex situations in planning and management systems. In this section, the role of geographic information systems on management of water resources and catchments, monitoring of ground water and surface water quality and modeling will be discussed. The oral and poster presentations should cover latest developments and up-to-date information on geographic information systems as well as case studies in our country.

  Tematik Oturum  

Su Yönetiminde Coğrafi Bilgi Sistemleri

20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren giderek artan nüfus ve sanayileşme nedeniyle su kaynakları küresel ölçekte sorunlarla karşı karşıya kalmaktadır. Bu etkenlerden dolayı su kaynaklarımız kirlenmekte ve su kıtlığı belirgin ve yaygın bir sorun haline gelmektedir. Su kaynaklarının kalitesi hızla bozulmakta ve suyun miktarı azalmakta, temiz suya erişim giderek zorlaşmaktadır. Bu sorunlar, su kaynaklarının geliştirilmesi, kontrolü ve yönetiminde yeni yaklaşımlara ihtiyaç olduğunu ortaya koymuştur. Coğrafi bilgi sistemleri, planlama ve yönetim sistemlerindeki karmaşık durumların ortadan kaldırılması amacıyla, konumsal verileri toplamak, işlemek, görüntülemek ve analiz etmek üzere tasarlanmıştır. Bu seksiyonda, gelişen bilgisayar teknolojileri ile son 30 yılda oldukça gelişmiş olan coğrafi bilgi sistemlerinin; su kaynaklarının ve havzaların yönetimi, yeraltı ve yüzey suyu kalitesinin izlenmesi ve modellenmesi gibi alanlardaki rolü konuşulacak ve tartışılacaktır. Bildiri ve posterler, su yönetiminde kullanılan coğrafi bilgi sistemleri ile ilgili son gelişmeleri, güncel bilgileri ve ülkemizdeki uygulamaları barındırmalıdır.

Land Use and Land Cover Change
Arazi Kullanımı ve Arazi Örtüsü Değişimi

  Session Convenors (Oturum Düzenleyicisi)  

 • Dr. Kerime Karabacak
 • Dr. Rüya Bayar

  Thematic Session  

Land Use and Land Cover Change

The land-use characteristics that come out of the economic activities people make to survive are the most concrete result of the interaction between human and natural environment.In addition to rapid population growth in the globalizing world, people unconsciously and extensively consuming natural resources have made it clear that declining raw materials must be used in a planned manner. At this point "land use" is of great importance. Issues of land use/cover change have been attracting increasing attention in recent years, with widening acknowledgement of their significance in global environmental change. Geographers, with their characteristic focus on interactions between humankind and the natural world, are uniquely positioned and equipped to contribute in this field. This session will discuss issues related to land use, land cover changes and land use planning.

The issues to be addressed are

 1. Rural and Urban Land Use
 2. Land Cover Changes
 3. Land Use Models
 4. Impacts of agricultural and environment policies on land use
 5. Land Sources and Land Use Policies
 6. Historical changes of land use and their driving forces

  Tematik Oturum  

Arazi Kullanımı ve Arazi Örtüsü Değişimi

İnsanların yaşamlarını sürdürebilmeleri için gerçekleştirdikleri ekonomik faaliyetlere bağlı olarak ortaya çıkan arazi kullanım özellikleri, insan ile doğal ortam arasındaki etkileşimin en somut sonucudur. Küreselleşen dünyada hızlı nüfus artışı yanında insanların bilinçsizce, aşırı bir şekilde doğal kaynakları tüketmesi, azalan hammaddelerin planlı şekilde kullanılması gerektiğini açıkça ortaya koymuştur. Bu noktada ise “arazi kullanımı” büyük önem taşımaktadır. Son yıllarda Küresel çevre değişimi içerisinde arazi kullanımı / örtüsü değişikliklerinin öneminin farkına varılmasıyla arazi kullanımı konusu, artan bir ilgi görmektedir. İnsan ile doğal ortam arasındaki etkileşime odaklanan Coğrafyacıların bu konulardaki çalışmaları bu nedenle büyük önem arz etmektedir. Bu oturumda arazi kullanımı, arazi örtüsü değişimleri ve arazi kullanım planlaması ile ilgili konular tartışılacaktır.

Ele alınacak konular şunlardır:

 1. Kırsal ve Şehirsel Arazi Kullanımı
 2. Arazi Örtüsü Değişimleri
 3. Arazi Kullanım Modelleri
 4. Tarım ve Çevre Politikalarının Arazi Kullanımı Üzerindeki Etkileri
 5. Arazi Kaynakları ve Arazi Kullanım Politikaları
 6. Arazi kullanımının Tarihsel Değişimleri ve İtici Güçleri

Spatial Modelling
Mekânsal Modelleme

  Session Convenors (Oturum Düzenleyicisi)  

 • Yrd. Doç. Dr. Olgu Aydın

  Thematic Session  

Spatial Modelling

Models are crucial in the process of obtaining verifiable and applicable information on the relationships of the complex systems in nature. Spatial models simplify these complex systems so that they can be understood and managed. Therefore, understanding of the spatial distribution of a variable in an area, the testing of the relationship among variables, and the estimation of the value are carried out by the creation of spatial models. This section will focus on the importance of spatial models in human and physical studies, and their development, application, and implementation through different models. The development of the process of information acquisition using new techniques and methods will be evaluated. For this reason, papers and posters should include the current significance of spatial applications and practices performed using various methods related to the spatial approach applications in human and physical studies.

  Tematik Oturum  

Mekânsal Modelleme

Doğanın sahip olduğu karmaşık sistemin ilişkilerine ait doğrulanabilir ve uygulanabilir bilgilerin elde edilmesi sürecinde modellerin önemi büyüktür. Mekânsal modeller, realitenin karmaşık sistemlerini basitleştirip, daha kolay anlaşılır ve yönetilebilir kılmaktadır. Bu sebeple, bir alandaki değişkenin mekânsal olarak dağılımının anlaşılması, değişkenler arasındaki ilişkinin test edilmesi ve değerinin tahmin edilmesi mekânsal modellerin oluşturulmasıyla gerçekleştirilir. Bu seksiyonda, mekânsal modellerin beşeri ve fiziki çalışmalardaki önemine, gelişimine ve farklı modeller kullanılarak gerçekleştirilmiş uygulamalarına yer verilecektir. Yeni teknik ve yöntemler ile bilgi edinme sürecinin nasıl geliştiği konusu değerlendirilecektir. Bu sebeple, bildiri ve posterler, beşeri ve fiziki araştırmalarda mekânsal yaklaşıma bağlı çeşitli yöntemler kullanılarak gerçekleştirilmiş uygulamaları ve mekânsal yaklaşımın günümüzdeki önemini içermelidir.

Physical Geography Sessions

Fiziki Coğrafya Oturumları

Fluvial Systems and Its Changes in Quaternary
Fülyal Sistemler ve Kuaternerdeki Değişimleri

  Session Convenors (Oturum Düzenleyicisi)  

 • Prof. Dr. Uğur Doğan

  Thematic Session  

Fluvial Systems and Its Changes in Quaternary

Fluvial systems form the most dynamic and varied landscapes on the Earth surface. Climate, geology, vegetation cover and topography are some of the factors that influence fluvial systems. Therefore the morphodynamics of these systems and their associated landforms are driven by the interactions between water and sediment in their channels. Rivers continuously shape and reform their channels and valley floor through erosion of the channel boundary and the reworking and deposition of  sediments. The flow in natural channels constantly fluctuates through a continuous series of normal flows, floods and droughts. Many environmental variables influencing channel form, an enormous range of different channel forms and behaviour is possible. Large floodplain of the meandering river also important for settlement, other man-made instructions and agriculture in past and present. When channel incision takes place, remnants of former floodplain surfaces are often preserved as terraces at a higher elevation above the present-day floodplain. As a result a record of past changes in the fluvial environment is preserved in the sediments stored on floodplains and terraces. On the other hand the frequency and magnitude of floods which are likely to lead to huge geomorphic adjustments of river channels so major metamorphosis of fluvial systems is expected as a result of global climate change. The purpose of this session is to bring together fluvial environment researchers. 

Four main topics will be addressed:

 1. Fluvial geomorphology (i.e. floodplain environment, terrace formation, Quaternary uplift/valley incision rates, valley evolution, tectonic geomorphology in fluvial environment)
 2. Channel morphodynamics, types and metamorphosis
 3. Catchment management to face river floods in a changing world.
 4. Geoarchaeology studies in fluvial environments

  Tematik Oturum  

Fülyal Sistemler ve Kuaternerdeki Değişimleri

Flüvyal sistemler yeryzünde en dinamik ve değişken arazileri oluşturur. İklim, jeoloji, vejetasyon örtüsü ve topografya flüvyal sistemleri etkileyen faktörlerden bazılarıdır. Bu nedenle, bu sistemlerin morfodinamikleri ve oluşturdukları yerşekilleri, yataklarında  akan su ve sedimanın etkileşimi tarafından kontrol edilir. Akarsular sürekli olarak yatakları ve vadi tabanlarını yatak kenarında yaptığı erozyonla ve sedimanları yeniden işleyerek ve depolayarak şekillendirir ve düzenler. Yataklardaki akış ardalanan normal akışlar, taşkınlar ve kuraklık serileri ile sürekli olarak dalgalanır. Pek çok ortamsal faktör yatak şeklini etkiler, geniş bir aralıkta farklı yatak tipleri ve davranışları ortaya çıkar. Menderesli akarsuların geniş taşkınovaları geçmişte ve günümüzde pek çok yerleşme, diğer insan yapıları ve tarım için önemli alanlar olmuştur. Yatak kazılması olduğunda eski taşkınovası yüzeyi kalıntıları sıklıkla bugünkü akarsu seviyesinden yukarda seki olarak korunmuştur. Sonuç olarak,  flüvyal ortamlarda geçmiş değişimlerin bir kaydı taşkınovası ve sekilerdeki sediman depolarında korunur.  Diğer yandan taşkınların sıklığı ve büyüklüğü akarsu yataklarında büyük jeomorfik ayarlamalara yol açması muhtemeldir, böylece flüvyal sistemlerde küresel iklim değişiminin bir sonucu olarak başlıca dönüşümlerin gerçekleşmesi beklenir. Bu oturumun amacı flüvyal ortam çalışanları bir araya getirmektir. 

Dört ana konu ele alınacaktır

 1. Flüvyal jeomorfoloji (ör. Taşkınovası ortamı, seki oluşumu, Kuvaterner’deki tektonik yükselme/vadi kazılma hızı,  vadi evrimi, flüvyal ortamlarda tektonik jeomorfoloji)
 2. Yatak morfodinamikleri, tipleri ve değişimi
 3. Değişen Dünyada havza yönetiminde nehir taşkınları
 4. Flüvyal ortamlarda jeoarkeoloji çalışmaları

Quaternary Volcanism
Kuaterner Volkanizması

  Session Convenors (Oturum Düzenleyicisi)  

 • Prof. Dr. Hakan Yiğitbaşıoğlu

  Thematic Session  

Quaternary Volcanism

Increasing volcanism in Anatolia from the beginning of the Neotectonic era continued its activity throughout the Quaternary. As a result of the eruptions in different types, different volcanic forms were formed and some of them formed high mountains such as Erciyes, Süphan and Ağrı Dağ. The pyroclastic material between Aksaray, Nevşehir and Kayseri has brought out the best examples of Fairy chimney formation in the world with river erosion. Hence the Quaternary volcanism has an important place in the geomorphological evolution of Anatolia.

  Tematik Oturum  

Kuaterner Volkanizması

Anadolu’da Neotektonik dönemin başlangıcından itibaren artan volkanizma Kuaterner boyunca da etkinliğini sürdürmüştür. Farklı tiplerde görülen püskürmeler sonucunda birbirinden farklı volkanik şekiller oluşmuştur, bunlardan bazıları Erciyes, Süphan, Ağrı dağı gibi yüksek dağları oluştururken, Meke gibi maar tipi çukurluklar da meydana gelmiştir. Aksaray, Nevşehir ve Kayseri illeri arasında kalan alandaki piroklastik materyal akarsu aşındırması ile peribacası oluşumunun dünyadaki en güzel örneklerini meydana getirmiştir. Bu nedenle Kuaterner volkanizması Anadolu’nun jeomorfolojik evriminde önemli bir yere sahiptir.

Ecology and Ecosystems
Ekoloji ve Ekosistemler

  Session Convenors (Oturum Düzenleyicisi)  

 • Prof. Dr. Ülkü Eser Ünaldı

  Thematic Session  

Ecology and Ecosystems

It is an environment in which living things live, are influenced and influence. The livings are in interaction with each other and the living environment constantly. The ecology is the science that studies the relationship of living things with each other and their environment. These animate and inanimate beings that enter into the field of study of ecology are in ecosystems. Ecosystems are not constant but are constantly changing. To benefit from the most rational and sustainable ecosystems, it is necessary to know the definition and changes of ecosystems. In this context, we will discuss the indicators of ecosystems and the factors that are effective in their distribution, the use of sustainable ecosystems, the conservation of natural areas and biotic diversity, the changes in ecosystems, and so on. The declaration and posters must include ecosystems, indicators of ecosystems, the relations in these systems, the use and conservation of ecosystems in a sustainable way.

  Tematik Oturum  

Ekoloji ve Ekosistemler

Çevre canlıların yaşadığı, etkilediği ve etkilendiği ortamdır. Canlılar bu çevrede birbirleri ve yaşanılan çevre ile sürekli etkileşim içindedir. Canlıların birbirleri ve çevreleriyle ilişkilerini inceleyen bilim ise ekolojidir. Ekoloji biliminin inceleme alanına giren bu cansız ve canlı varlıklar ekosistemlerde bulunmaktadır. Ekosistemler ise sabit olmayıp, sürekli değişim içindedir. Ekosistemlerden  en rasyonel ve sürdürülebilir şekilde faydalanmak için ise insanın ekosistemleri tanıması ve değişimleri bilmesi gereklidir. 

Bu bağlamda bu seksiyonda, ekosistemlerin indikatör canlıları ve bunların dağılışında etkili olan faktörler, sürdürülebilir ekosistem kullanımı, doğal alanların ve biyoçeşitliliğin korunması, biyozenginlik, ekosistemlerdeki değişimler gibi  konular ele alınacak ve tartışılacaktır. Bildiri ve posterler, ekosistemleri, ekosistemlerin indikatörler canlılarını, bu sistemlerdeki ilişkileri, ekosistemlerin sürdürülebilir birşekilde kullanımını ve korunmasını içermelidir.

Paleoecology and Pollen Analysis
Paleoekoloji ve Polen Analizleri

  Session Convenors (Oturum Düzenleyicisi)  

 • Ass. Prof. Dr. Çetin Şenkul

  Thematic Session  

Paleoecology and Pollen Analysis

There are many methods to reconstruct the environmental conditions during the Quaternary period. Among these are the analysis of pollen, diatom, isotope, glacier core, coral reef, tree rings, cave sediments, lakes and ocean sediments. Among these methods, pollen analysis is frequently used to elucidate different issues such as individual plant ecology, palaeovegetation characteristics, climate changes, human influence on the natural environment, agricultural activities. However, in recent years pollen studies have generated a consensus on the need to determine the distribution of modern pollen production and distribution mechanisms and the identification of microclimate data, so that fossil pollen analysis and thus paleoecological reconstruction can be made more accurate and thus in addition to fossil pollen analysis, studies on the detection and monitoring of modern pollen, vegetation and microclimate conditions have gained speed. the detection and monitoring. Therefore, in the past, present and future perspectives, environmental reconstruction at the local and regional scale become more reliable when studies of fossil pollen have been described in relation to current environmental conditions of modern pollen, vegetation and microclimate conditions has gained momentum. In this session, topics such as proxy records, pollen analysis and paleovegetation, paleoclimate, human influence on the environment, paleoecology will be presented and discussed. Presentations and posters, should contain proxy records, pollen analysis and palaeoecological assessments.

  Tematik Oturum  

Paleoekoloji ve Polen Analizleri

Kuvaterner dönemindeki ortam koşullarını yeniden yapılandırmak için birçok yöntem bulunmaktadır. Bunlar arasında öne çıkanlar polen, diyatom, izotop, buzul karotları, mercan resifleri, ağaç halkaları, mağara çökelleri, göl ve okyanus sedimanlarının analizleridir. Bu yöntemler arasında bireysel bitki ekolojisi, paleovejetasyon özellikleri, iklim değişimleri, insanın doğal ortam üzerindeki etkisi, tarımsal faaliyetler gibi farklı konuları aydınlatmakta yararlanılan polen analizi sıklıkla kullanılmaktadır. Bununla birlikte, son yıllarda yapılan polen çalışmalarında, fosil polen analizlerinin ve paleoekolojik kurgulamaların daha doğru yapılabilmesi için, güncel polen üretim miktarları ile dağılım mekanizmalarının tespiti ve mikroiklim verilerinin belirlenmesi gerekliliğine ilişkin bir fikir birliği oluşmuş ve böylece fosil polen analizlerine ek olarak güncel polen, bitki örtüsü ve mikroiklim koşullarının tespiti ve takibi konusundaki çalışmalar hız kazanmıştır. Dolayısıyla geçmiş, günümüz ve gelecek perspektifinde, fosil polenlerin günümüz ortam koşulları ile ilişkilendirilerek açıklandığı çalışmalarda, yerel ve bölgesel ölçekteki ortamsal kurgulamaların güvenilirliği arttırılmıştır.  Bu seksiyonda dolaylı kayıtlar, polen analizleri ve paleovejetasyon, paleoiklim, ortam üzerindeki insan etkisi, paleoekoloji gibi konular konuşulacak ve tartışılacaktır. Bildiri ve posterler, dolaylı kayıtlar, polen analizleri ve paleoekolojik değerlendirmeleri barındırmalıdır.

Quaternary Chronology and Glacier Geomorphology of Turkey
Kuaterner Kronolojisi ve Türkiye Buzul Jeomorfolojisi

  Session Convenors (Oturum Düzenleyicisi)  

 • Doç. Dr. M. Akif Sarıkaya
 • Yrd. Doç. Dr. Volkan Dede

  Thematic Session  

Quaternary Chronology and Glacier Geomorphology of Turkey

Quaternary covers the last 2.6 million years of the Earth history. There has been a great success to uncover the scientific problems related to geomorphology, geography, geology, archeology, soil science, paleobotany, paleontology and paleoclimatology in the recent decades. Well-established Quaternary dating technics, such as radiocarbon, cosmogenic surface exposure dating, luminescence dating, Uranium series dating are widely applied to solve the problems on Quaternary deposits and landforms. Glacial related deposits and landforms are one of them. In Turkish mountains, several paleoglaciers were also studied in great success in the recent years. We invite scientists who study not only the glacial landscapes of Turkey but also those apply Quaternary dating methods to wide range of landscape features.

  Tematik Oturum  

Kuaterner Kronolojisi ve Türkiye Buzul Jeomorfolojisi

Kuvaterner Dünya tarihinin son 2,6 milyon yıllık dönemini kapsamaktadır. Son yıllarda jeomorfoloji, coğrafya, jeoloji, arkeoloji, toprak bilimi, paleobotanik, paleontoloji ve paleoiklim ile ilişkili problemlerin çözümünde büyük başarıların elde edildiği bilimsel çalışmalar yayınlanmaktadır. Bu problemlerin çözümünde başta radyokarbon, kozmojenik, lüminesans ve uranyum serileri olmak üzere çok çeşitli Kuvaterner tarihlendirme teknikleri kullanılmaktadır. Son yıllarda Türkiye Dağları’nda yer alan paleobuzul çökelleri ve bu buzullarla ilişkili yer şekilleri de bu tarihlendirme yöntemleri kullanılarak çalışılmıştır. Bu seksiyona Kuvaterner kronolojisi ile ilgili çalışmaları ve Türkiye’de hem buzul şekilleri hem de diğer yer şekilleri ile ilgili çalışmalar yapan bilim insanlarını davet ediyoruz.

Urban Climate and Air Pollution
Şehir İklimi ve Hava Kirliliği

  Session Convenors (Oturum Düzenleyicisi)  

 • Prof. Dr. İhsan Çiçek
 • Ass. Prof. Dr. Erkan Yılmaz
 • Deneme

  Thematic Session  

Urban Climate and Air Pollution

Urban climate focuses on changes in meteorological variables as a result of the horizontal and vertical growth of the settlements is a subject of climatology, which has developed since the second half of the 20th century. Depending on urbanization, changes occur in the energy balance, absolute humidity decreases, soil temperatures differ from the rural areas, roughness changes in the winds below the boundary layer and urban areas become different environments from the rural areas. In urban areas air pollution increases due to the geomorphological unit they are built, their population and the concentration of industrial production in the area. This indicators lower the quality of the air. In this session, changes in climate elements in rural-urban areas and their effect on air quality will be presented and discussed. Presentations and posters, the climatic changes associated with urbanization and its possible effects in urban areas, should be accommodated.

  Tematik Oturum  

Şehir İklimi ve Hava Kirliliği

Şehir iklimi, özellikle 20. yy ikinci yarısından itibaren gelişme gösteren, yerleşmelerin yatay ve dikey yönde büyümesi neticesinde meteorolojik değişkenlerde meydana gelen değişimleri odağına alan klimatoloji alt çalışma sahasıdır. Şehirleşmeye bağlı olarak, sıcaklık bilançosunda değişimler meydana gelmekte, mutlak nem azalmakta, toprak sıcaklıkları kırsaldan farklılaşmakta, pürüzlülük sınır tabakası altındaki rüzgarlarda değişiklikler meydana gelmekte, şehirsel alanlar kırlardan farklı ortamlara dönüşmektedir. Şehirler, kuruldukları jeomorfolojik üniteye, nüfusuna ve bulundukları alandaki endüstriyel üretim yoğunluğuna bağlı olarak hava kirliliğinin arttığı yerlerdir. Bu durum hava kalitesini düşürmektedir. Bu seksiyonda, kır-şehir alanlarında iklim elemanlarında meydana gelen değişimler ve bunun hava kalitesine etkisi gibi konular konuşulacak ve tartışılacaktır. Bildiri ve posterler, şehirleşmeye bağlı iklimsel değişimleri ve bunun olası etkilerini barındırmalıdır.

Hydrologic & Hydraulic Modelling and Analysis of River Basin
Akarsu Havzalarında Hidrolojik & Hidrolik Modelleme ve Analizler

  Session Convenors (Oturum Düzenleyicisi)  

 • Assoc. Prof. Dr. Hasan Özdemir
 • Research Assistant Abdullah Akbaş

  Thematic Session  

Hydrologic & Hydraulic Modelling and Analysis of River Basin

One of the important issues of the river basins is water and water-related problems. Especially, the amount of water falling and flowing into the basin varies with every year based on changing climate and land use characteristics of the basins has become important to understand and management of water resources. For this reason, changes of rainfall types and characteristics depending on climate changes, current and future land cover/land use effects on surface runoff, prediction of river discharge in ungauged basins, flood frequency analysis, 1 and 2 Dimensional hydraulic modelling based on measured and predicted discharge, flood modelling of current and predicted flood event, producing flood hazard maps are the most important topics. The oral and poster presentations to be sent to this section must relate to the issues specified in the notification.

  Tematik Oturum  

Akarsu Havzalarında Hidrolojik & Hidrolik Modelleme ve Analizler

Akarsu havzalarına ait önemli konulardan birisi su ve su ile ilgili sorunlardır. Özellikle iklim değişikliklerine ve havzaların kullanım özelliklerine bağlı olarak havzalara düşen ve akışa geçen su miktarlarının her geçen gün değişikliğe uğraması, bu su varlığının anlaşılmasını ve yönetimini önemli hale getirmiştir. Bu kapsamda yağışlardaki iklimsel değişikliklere bağlı olarak meydana gelen değişmeler, yağışların yüzeysel akışa geçmesinde güncel ve gelecekteki arazi örtüsü/kullanımının etkisinin ortaya konması, akarsu gözlem istasyonu olmayan havzalardaki akım tahminleri, taşkın frekans analizleri, ölçülen ve tahmin edilen akımlara ait 1 ve 2 Boyutlu hidrolik modellemeler, güncel ve senaryo taşkınların modellenmesi, taşkınlara ait tehlike haritalarının üretilmesi önemli olan çalışma konularıdır.  Bu seksiyona gönderilecek olan sözlü ve poster bildirilerin belirtilen konularla ilişkili olması gerekmektedir.

Coastal Geomorphology and Geoarchaeology
Kıyı Jeomorfolojisi ve Jeoarkeolojisi

  Session Convenors (Oturum Düzenleyicisi)  

 • Prof. Dr. Ahmet Evren Erginal

  Thematic Session  

Coastal Geomorphology and Geoarchaeology

The interdisciplinary science geoarchaeology is directly associated with coastal geomorphology as ancient settlements and cultural and underwater heritage sites thereof are to a large extent located in coastal areas. Coastal geomorphologists and geologists contribute to archaeologists based on the use of number of field and analytical techniques to make a paleogeographical reconstruction for the period when the ancient settlements existed. Cultural, historical, ecological, climatic, biogeographic and paleoenvironmental knowledge is aimed to be obtained especially from soils and deposits of alluvial, lacustrine and marine settings along with those collected from the archaeological sites. This specific session is allocated for geoarchaeological studies and aims to bring distinguished scientists together to make a contribution to dissemination of geoarchaeological studies in Turkey.

  Tematik Oturum  

Kıyı Jeomorfolojisi ve Jeoarkeolojisi

Bir disiplinler arası bilim dalı olan “Jeoarkeoloji”, eski yerleşimlerin ve kültürel ve su altı kültürel miras alanlarının önemli bir kısmının kıyı alanlarında bulunması nedeniyle kıyı jeomorfolojisi ile yakından ilişkilidir. Kıyı jeomorfologları ve jeologları arkeologlara farklı saha ve analitik teknikleri kullanmak suretiyle eski yerleşimlerin var olduğu dönemin paleocoğrafi rekonstrüksiyonunu yapmak suretiyle katkıda bulunurlar. Arkeolojik alanlardan elde edilen veriler yanında bilhassa topraklar ve alüvyal, gölsel ve denizel çökellerden kültürel, tarihsel, ekolojik, iklimsel, biyocoğrafik ve paleoortamsal bilginin edinilmesi amaçlanır. Bu özel oturum Türkiye’de jeoarkeolojik araştırmaların yaygınlaşmasına katkıda bulunmak amacıyla seçkin bilim insanlarını bir araya getirmek için jeoarkeoloji araştırmalarına ayrılmıştır.

Anthropogenic Geomorphology
Antropojenik Jeomorfoloji

  Session Convenors (Oturum Düzenleyicisi)  

 • Ass. Prof. Dr. T.Ahmet Ertek

  Thematic Session  

Anthropogenic Geomorphology

Today, the human impact on nature is equal to the importance of other geomorphological factors. Despite the energy emitted by the human society; such as tectonic movements, volcanic activities, earthquakes, to compare it with Earth's internal agents are almost negligible. Human factor, not only rivers, glaciers, winds, sea waves and sea currents cannot be measured due to the impact of external agents, but also sometimes showing more efficiency leaves them behind. Folding population growth requires greater demand and to meet the energy demand by providing the results on a large scale reprocessing of earth materials. As even slightly faster growth rate, a process that will continue in the future. The topic, origin and purpose of anthropogenic geomorphology; which is extremely diverse group of people that has been created by the operation, described as constantly evolving and expanding new landforms. A wide sense, landforms created in an artificial manner, for example; medium and small-scale climate and biota and natural processes in the natural environment that is very different effects on biological components that make up a little change is made. In this session, topics like Anthropogenic Geomorphology and examples of anthropogenic landforms will be presented and discussed. Presentations and posters, the reasons and examples of the formation and development of man-made landforms should be discussed.

  Tematik Oturum  

Antropojenik Jeomorfoloji

Günümüzde doğaya olan insan etkisi, diğer jeomorfolojik faktörlerin önemine eşittir. İnsan toplumu tarafından yayılan enerjiye rağmen; tektonik hareketler, volkanik faaliyetler, depremler gibi, Dünya’nın iç kuvvetleri ile bunun karşılaştırılması neredeyse önemsizdir. İnsan etkeni, sadece akarsular, buzullar, rüzgârlar, dalga ve akıntılar gibi dış etkenlerin etkisine bağlı olarak ölçülemez, daha fazla randıman göstererek onları bazen de geride bırakır. Katlanan nüfus artışı daha büyük talepleri gerektirir ve enerji taleplerini karşılamak için, yeryüzü materyallerinin geniş ölçekte yeniden işlenmesiyle sonuç verir. Hatta biraz daha hızlı olarak büyüme oranı, gelecekte de devam edecek olan bir süreçtir. Antropojenik jeomorfoloji, konusu, kökeni ve amacı son derece farklı insan topluluklarının operasyonu tarafından yaratılmış olan, sürekli gelişen ve genişleyen yeni yerşekilleri olarak tanımlanabilir. Geniş bir manada, yapay bir şekilde yaratılan yerşekilleri, örneğin; orta ve küçük ölçekli iklimlerde ve biotada yani biyolojik bileşeni oluşturan doğal çevrede ve doğal süreçleri biraz değiştirmede çok çeşitli etkiler yapar. Bu oturumda, Antropojenik Jeomorfoloji disiplini ve antropojenik yerşekilleri örnekleri gibi konular konuşulacak ve tartışılacaktır. Bildiri ve posterlerde, insan eliyle oluşturulan yerşekillerinin oluşum ve gelişim nedenleri ve örnekleri tartışılmalıdır.

Climate Change and Environmental Impacts
İklim Değişimi ve Çevresel Etkileri

  Session Convenors (Oturum Düzenleyicisi)  

 • Prof. Dr. Barbaros Gönençgil
 • Ass. Prof. Dr. Zahide Acar Deniz

  Thematic Session  

Climate Change and Environmental Impacts

Climate change has become one of the most important problems of our time. In fact, climate change has been a process that has been going on for millions of years, but since the Industrial Revolution and especially today it has become a problem with the negative impact of human activities.

The climate change that develops with anthropogenic processes is caused by the greenhouse gases that are introduced into the atmosphere and the changes that are still human activities on the surface of the earth (eg urbanization, deforestation, natural field losses etc). At the same time, the negative effect of human beings in this frame is environmental problem. Because the greenhouse gases that into the atmosphere are also sources of air pollution. At the same time, changes in surface coverages, which cause changes in albedo values, also cause the urbanization and / or pollution of natural areas to change.

As climate change causes changes in environmental processes, environmental changes also affect climate processes. This session will include oral and poster proposals explaining the mutual interaction.

  Tematik Oturum  

İklim Değişimi ve Çevresel Etkileri

İklim değişikliği günümüzün en önemli sorunlarından biri haline gelmiştir. Gerçekte iklim değişikliği milyonlarca yıldır devam eden bir süreç olsa da Sanayi Devriminden bu yana ve özellikle günümüzde insan faaliyetlerinin olumsuz etkisi ile bir sorun haline dönüşmüştür. 

Antropojenik süreçlerle gelişen iklim değişikliği atmosfere katılan sera gazları ve yeryüzü yüzeyinde yine insan faaliyetleri olan değişimler (örn. Şehirleşme, ormansızlaşma, doğal alan kayıpları vb) nedeniyle oluşmaktadır. Bu çerçevede insanın iklime olan olumsuz etkisi aynı zamanda birer çevre sorunudur. Çünkü atmosfere katılan sera gazları aynı zamanda hava kirlenmesi sorununun da kaynağıdır. Aynı zamanda albedo değerlerinin değişmesine neden olan yüzey örtüsü değişimleri de yine çarpık kentleşme ve/veya doğal alanların kirlenmesine, değişmesine neden olmaktadır. 

İklim değişikliği çevresel süreçlerde değişimlere neden olmasının yanında çevresel değişimler de iklim süreçlerini de etkilemektedir. Bu oturumda bu karşılıklı etkileşimi açıklayan sözlü ve poster bildirilere yer verilecektir.

Land Degradation and Sustainable Land and Soil Management
Arazi Bozulması ve Sürdürülebilir Arazi ve Toprak Yönetimi

  Session Convenors (Oturum Düzenleyicisi)  

 • Prof. Dr. Günay Erpul
 • Dr. Selen Deviren Saygın

  Thematic Session  

Land Degradation and Sustainable Land and Soil Management

Land degradation arises as a result of failure to appropriately use of land in its capabilities. Desertification, soil erosion, salinity and biodiversity loss are commonly encountered land degradation problems, which bring about a significant threat on human life, mainly through food security. Especially, susceptibility to the degradation processes of lands and soils seriously exacerbates due to today’s global climate change effects. In addition to the environmental effects of land degradation on ecosystem dynamics, the socio-economic impacts are extremely of concernment, as well. According to the United Nations Convention to Combat Desertification Programme (UNCCD) and the United Nations Food and Agriculture Organization (FAO), 24 billion ha land degrade throughout the world every year and the annual cost of this degradation is estimated to be $ 40 billion without considering excessive fertilizer use, biodiversity loss, and the loss of the original landscape. This situation can result in consequences that may substantially affect human life through uncertainty in food security, migration, and restricted development. Therefore, sustainable land and soil management (SLM/SSM) and land degradation mitigation with rehabilitation of degraded areas to secure land for future generations are critically important. One of the basic principles of successfully managing land and soil is to include incentive mechanisms for SLM/SSM adoption as a policy tool by participatory approaches, which integrate ecosystem and farm systems at the local land-user level. On this matter, many steps have been already taken at the global, regional, national and local levels. The Sustainable Development Goals (SDGs) were identified for the year 2030 in the United Nations General Assembly Summit on Sustainable Development, and among those 15th Goal “Life on Land” is directly linked to SLM/SSM. Accordingly, SLM/SSM has become an important strategy tool for it is directly related to the soil quality, food security and surrounding ecosystem functions. In the context of 75th International Turkish Geography Society Congress, “Land Degradation and Sustainable Land and Soil Management” session, land degradation issues, land degradation neutrality (LDN) policy and SLM/SSM topics will be discussed. Papers and posters to be presented will include topics on climate change, land degradation and ecosystem services, and possible changes in management policies which are directly relevant to SDGs within this framework of the sustainable management of natural resources.

  Tematik Oturum  

Arazi Bozulması ve Sürdürülebilir Arazi ve Toprak Yönetimi

Doğal süreçlerin de etkisiyle, insan faaliyetleri ile arazilerin yeteneklerine ve doğal yapılarına uygun bir biçimde kullanılmaması sonucunda ortaya çıkan ve başlıca bileşenleri çölleşme, toprak erozyonu, çoraklaşma ve biyoçeşitliliğin kaybolması olan arazi bozulumu, gerek insanoğlu gerekse mevcut çevresel özellikler üzerine önemli bir tehdit oluşturmaktadır. Özellikle küresel ölçekte etkisini yoğun bir şekilde hissettiğimiz iklim değişikliği ile hız kazanan bu süreçler ile toprakların ve arazilerin bozulmaya karşı çok daha duyarlı bir hale geldiği bir gerçektir. Arazi bozulumunun, ekosistem dinamiği üzerine olan çevresel etkilerinin yanı sıra, sosyo-ekonomik açıdan da oldukça önemli etkileri bulunmaktadır. Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele Programı (UNCCD) ve Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO)’ne göre dünya genelinde her yıl 24 milyar ha arazinin bozuluma uğradığı ve artan gübre kullanımları, biyoçeşitlilik kaybı ve özgün peyzaj kayıpları gibi gizli maliyetleri dikkate alınmaksızın yıllık maliyetin 40 milyar dolar civarında olduğu tahmin edilmektedir. Bu durum beraberinde ise gıda güvenliğinde belirsizlik, göç ve kısıtlı gelişim gibi insan yaşamını temelden etkileyebilecek sonuçları doğurabilmektedir. Bu bağlamda, sürdürülebilir arazi/toprak yönetimi (SAY/STY) ile arazi bozulumunun azaltılması ve bozulmuş alanların geri kazanımı ile gelecek kuşaklar için arazi ve toprak kaynaklarının güvence altına alınması açısından son derece önemlidir. Dayandığı temel prensipler ise, arazi-kullanıcı odaklı ve katılımcı yaklaşımlar, ekosistem ve çiftlik sistemleri düzeyinde doğal kaynakların bütünleşik kullanımı, çok düzeyli ve çoğul katılımlı, yerel düzeyde gelir getiren ve SAY/STY adaptasyonuna yönelik teşvik edici mekanizmaların geliştirilmesini de içeren hedeflenmiş politika ve kurumsal desteklerdir. Bu kapsamda küresel, bölgesel, ulusal ve yerel düzeyde pek çok adım atılmış ve hali hazırda atılmaya devam edilmektedir. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi’nde 2030 yılı için belirlenen Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SKH)’nden 15 numaralı “Karada Yaşam” hedefi ise bu alanda atılan en önemli adım olarak değerlendirilmektedir. Diğer taraftan, toprak kalitesinin muhafazası ve geliştirilmesi, gıda güvenliği ve güvenilirliğinin temini ve ekosistem hizmetlerinin devamlılığı için SAY/STY önemli bir strateji durumuna gelmiştir. Türk Coğrafya Kurumu 75. yıl Uluslararası Kongresi kapsamında “Arazi Bozulması ve Sürdürülebilir Arazi ve Toprak Yönetimi” başlıklı oturumunda, arazi bozulumundan meydana gelen değişimler, arazi tahribatının dengelenmesi (LDN) hedefi ile SAY/STY konuları konuşulacak ve tartışılacaktır. Sunulacak bildiri ve posterler, SKH kapsamında doğal kaynakların sürdürülebilir yönetimini doğrudan ilgilendiren iklim değişikliği, arazi bozulumu ve ekosistem hizmetlerindeki değişimleri ve bunlara bağlı olası yönetim politikalarını içerecektir.

Karst Geomorphology and Caves
Karst Jeomorfoloji ve Mağaralar

  Session Convenors (Oturum Düzenleyicisi)  

 • Ass. Prof. Dr. Lütfi Nazik
 • Ass. Prof. Dr. M. Zeynel Öztürk

  Thematic Session  

Karst Geomorphology and Caves

60 % of Turkey’s territory that is on the Alpine – Himalayan Orogenic Belt - a huge carbonate platform is arised from karstic geomorphology shapes that is situated on the surcafe and underground, multiple period and regenerated. Depending upon the short-range changes of the parameters of karstification, these shapes are found in various different morphogenetic and morphometric areas and they form a large ecosystem. These karst regions that have several economic source potentials and developed in either primary or secondery phases, face with big environmental issues due to non establishment of protection and usage balance. The center of pollution and disturbance is formed by karstic underground water and its cycle that bring into connection with different basins. In conclusion, by downscaling the human life quality as a biological elemnt of karst ecosystem, it causes problems in health geography and vanishments in natural karst ecology.

In this session, methods and techniques of karst studies, modeling and classification of karst areas according to morphogenetic and morphometric properties and also the principles of conservation-use of karst ecosystem and their determination will be discussed.

  Tematik Oturum  

Karst Jeomorfoloji ve Mağaralar

Büyük bir karbonat platformunu oluşturan Alp-Himalaya Dağ Kuşağı ve bunların karbonatlı örtüleri üzerinde bulunan Türkiye arazisinin yaklaşık  %60 ı; yüzey ve yeraltında sistemler halinde gelişmiş, çok dönemli ve yenilenmiş (gençleşmiş) karst jeomorfolojisine ait şekillerden meydana gelmiştir. Karstlaşmayı denetleyen parametrelerin, kısa mesafeler dahilinde değişikliklere uğramalarına bağlı olarak, morfojenetik ve morfometrik özellikleri birbirlerinden farklı karstik bölgeler halinde bulunan bu şekiller; canlı ve cansız unsurlarıyla büyük bir ekosistem oluştururlar. Gelişim dönemlerinin gerek birincil (kökensel) ve gerekse ikincil (şekillenme) aşamaları sırasında gelişmiş, değişik amaçlı ekonomik kaynak potansiyellerine sahip olan bu karst bölgeleri; gerekli koruma ve kullanım dengesinin kurulamamasından dolayı, büyük çevresel sorunlarla yüz yüzedir. Kirlenme ve bozulmaların odağını, gerek yüzeyde ve gerekse yeraltında, farklı havzalar arasındaki ilişkiyi sağlayan karstik yeraltı suyu ve bunların dolaşımı oluşturmaktadır. Sonuçta karst ekosisteminin biyolojik unsurunu oluşturan insanların yaşam kalitesini düşürerek tıbbi coğrafya açıdan büyük sorunlar yarattığı gibi, doğal karst ortamında da geriye dönüşü mümkün olmayan yok olmalara neden olunmaktadır.

Bu oturumda; karst araştırmalarının yöntem ve teknikleri, morfojenetik ve morfometrik özelliklerine göre karst bölgelerinin modelleme ve sınıflamaları ile karst ekosisteminin koruma-kullanım ilke ve esasları ve bunların belirlenmesi tartışılacaktır.

Tectonic Geomorphology
Tektonik Jeomorfoloji

  Session Convenors (Oturum Düzenleyicisi)  

 • Assoc. Prof.Dr. Cengiz Yıldırım
 • Assist.Prof.Dr. Tolga Görüm

  Thematic Session  

Tectonic Geomorphology

Tectonic Geomorphology is one of the fundemantal sub-discipline of geomorphology that strive to elucidate mode, mechanism, history and rate of tectonic processes through using basic rules of geomorphology. Wide range of the tectonic landforms from a fault scarp to range of mountains are within content of tectonic geomorphology. Technological developments on acquiring and accessing to local and global remote sensing data significantly improve resolution of the mapping of tectonic landforms even from remote areas. Developments of the radiometric dating methods such as cosmogenic surface exposure dating method allow us to date surface of deformed geomorphic units hence provide opportunity to quantify rate of tectonic processes. In addition to these revolutionary steps recent development in computer modelling of the tectonic landscapes open new era to discover interaction between tectonic and surface processes. In this session mapping, dating and modelling studies of the tectonic landforms will be presented and discussed. Oral and poster presentations associated with the tectonic geomorphology should be accommodated.

  Tematik Oturum  

Tektonik Jeomorfoloji

Jeomorfolojinin temel alt disiplinlerinden biri olan tektonik jeomorfoloji tektonik süreçlerin tarzı, mekanizması, geçmişi ve hızını temel jeomorfolojik ilkeleri kullanarak ortaya koymaya çalışır. Fay dikliklerinden dağ sıralarına kadar farklı boyutlardaki yerşekilleri tektonik jeomorfolojinin araştırma konuları içine girer. Yerel yada küresel ölçekte uzaktan algılama verilerini üretme ve ulaşma konusundaki teknolojik gelişmeler uzak bölgelerdeki tektonik yerşekillerini haritalamanın çözünürlüğünü önemli oranda arttırmıştır. Deforme olmuş yerşekillerini doğrudan yaşlandırma imkanı veren Kozmojenik Yüzey Yaşlandırma metodu gibi yöntemlerdeki gelişmeler tektonik süreçlerle oluşmuş yerşekillerini yaşlandırma ve hızlarını belirleme fırsatını vermektedir. Son yıllarda meydana gelen bu bilimsel devrimci adımların yanında tektonik arazilerin bilgisayar modellemelerinin yapılmasındaki kodların açık kaynaklı olması tektonik süreçler ile yüzey süreçleri arasındaki etkileşimin anlaşılmasında yeni bir çığır açmıştır. Bu oturumda tektonik yerşekillerinin haritalanması, yaşlandırılması ve modellemesi çalışmaları sunulacak ve tartışılacaktır. Tektonik jeomorfoloji ile ilişkili sözlü yada poster sunumlara bu oturumda yer verilecektir.

Natural Disasters and Its Management
Doğal Afetler ve Yönetimi

  Session Convenors (Oturum Düzenleyicisi)  

 • Prof. Dr. Necla Türkoğlu

  Thematic Session  

Natural Disasters and Its Management

Life, especially human life, is generally influential directly or indirectly  from the natural processes that shape the earth. As long as natural processes take place at normal speed, living and inanimate environments can adapt to changing processes. The sudden and unexpected or expected events that are caused by the natural processes are manifested in the form of loss of life and property, demolition of the settlement, destruction of the transportation networks and damages in the fields of economic activity. The examination of these events, which we define as natural disasters, is crucial in that we learn how the current processes work and that we make the right decisions in our future plans. Under the heading of natural disasters and management, the following topics will be included.

 • Geophysical disasters
 • Climatological disasters
 • Man made hazards
 • Risk analysis
 • Disaster management and planning

  Tematik Oturum  

Doğal Afetler ve Yönetimi

Yeryüzünü şekillendiren doğal süreçler,  genel olarak canlı ve özellikle de insan yaşamını doğrudan ya da dolaylı olarak etkilemektedir. Doğal süreçler olağan hızında gerçekleştiği sürece canlı ve cansız ortamlar değişen süreçlere adapte olabilmektedirler. Doğal süreçlerin sebep olduğu ani ve beklenmedik veya beklenenin üzerinde gerçekleşen olaylar, can ve mal kaybı, yerleşme yıkımı, ulaşım ağlarının tahribi, ekonomik faaliyet alanlarında oluşan zararlar şeklinde kendini göstermektedir. Doğal afet olarak tanımladığımız bu olayların incelenmesi, mevcut süreçlerin işleyişini öğrenmemizi ve geleceğe yönelik planlamalarımızda doğru kararlar almamızı sağlaması bakımından önem taşımaktadır. Doğal afetler ve yönetimi başlığı altında aşağıda belirtilen konulara yer verilecektir. 

 • Yer kökenli afetler
 • Atmosfer kökenli afetler
 • İnsan kökenli afetler
 • Risk Analizi
 • Afet Yönetimi ve planlama

Earth System Models
Yer Sistem Modelleri

  Session Convenors (Oturum Düzenleyicisi)  

 • Prof. Dr. H. Nüzhet Dalfes
 • Prof. Dr. Ömer L. Şen

  Thematic Session  

Earth System Models

Developing predictive tools to provide answers to the society on global environmental future has been a serious challenge for earth scientists. Starting from the 1960’s, scientists developed first versions of climate models, to tackle mostly climate sensitivity to carbon dioxide increase and changes in solar irradiance. At the beginning, only the atmosphere was represented explicitly. Later on, ocean and sea ice submodels were added. In the meantime, the atmospheric submodel started to include some chemistry, but most importantly aerosols. Toward the end of the last millennium, a biospheric component was included through interactive vegetation dynamics based of plant functional types. For last two decades, the term ‘earth system model’ became accepted. Undoubtedly, the biggest constraints in the development of these models came from computing (and data storage) limitations. Earth system modelers have been the biggest customers of high-performance computing. Detailed climate impact assessment studies require climate projections at appropriate spatial scales. Until very recently, the spatial resolution of global earth systems models were too coarse, therefore downscaling through ‘regional’ earth system models proved to be essential in linking water resource and agricultural studies to climate projections. This session will solicit contributions exemplifying above-mentioned aspects.

  Tematik Oturum  

Yer Sistem Modelleri

Küresel çevrenin geleceği ile ilgili toplumun sorularına cevap verebilecek öngörü araçlarını geliştirmek yer bilimciler için cidden zor bir iş olmuştur. O zamanki adıyla iklim modelleri 1960’larda itibaren geliştirilmeye başlanmıştır; ilk amaç iklimin karbon dioksit artışına ve güneşten gelen enerji akısındaki oynamalara olan duyarlığını anlamaktı. İlk başta sadece atmosfer modelleniyordu. Sonradan, okyanus ve deniz buzu altmodelleri eklenmeye başlandı. Bu arada, atmosfer altmodeline yalın bazı kimyasal süreçler, ama en önemlisi aerosoller eklendi. Geçen binyılının sonu doğru, bitki fonksiyonel tiplerine dayalı vejetasyon dinamiği üzerinden biyofer bileşeni de bu modellerde yer almaya başladı. Son iki onyıldan beri, ‘yer sistem modeli’ teriminin kullanımı yaygınlaştı. Şüphesiz, bu modellerin gelişimindeki en önemli sınır hesaplama hızlarından (ve veri saklama kapasitelerinden) geliyordu. Yer sistem modelcileri yüksek başarımlı hesaplamanın her zaman en büyük müşterisi olmuştur. Ayrıntılı iklim etki değerlendirme çalışmaları uygun ölçeklerde iklim projeksiyonlarına ihtiyaç duyar. Çok yakın bir zamana kadar, küresel ölçekli yer sistem modellerinin mekânsal çözünürlüğü oldukça kabaydı; bu nedenle ‘bölgesel’ yer sistem modelleriyle ölçek küçültme, su kaynakları ve tarım çalışmalarını iklim projeksiyonlarına ilişkilendirmekte vazgeçilmez bir yaklaşım olmuştur. Bu oturumun yukarıda belirtilen konuları açacak katkılar çekmesi beklenmektedir.

NOT: Kongremiz hakemli bir etkinlik olup, gönderilen bildiriler düzenleme ve bilim kurulu içinden seçilen hakemlerin yapacağı yazılı raporlara göre değerlendirilecektir.