Corporate Organizations

Main Regulations

TÜRK COĞRAFYA KURUMU DERNEĞİ TÜZÜĞÜ* 19.01.2013 I – DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ Madde 1 – “Türk Coğrafya Kurumu” adlı bir bilim derneği kurulmuştur. Kurumun merkezi İstanbul’dadır. şubeler açabilir. Madde 2 – Milli Eğitim Bakanı Türk Coğrafya Kurumunun koruyucu başkanıdır. II – KURUMUN AMACI VE BUNU GERÇEKLEşTİRMEK İÇİN NE SURETTE FAALİYETTE BULUNACAĞI Madde 3 – Kurumun Amacı: Türkiye’de Coğrafyanın ve diğer yer ve beşeri bilimlerin gelişmesine ve ilerlemesine çalışmak, Türkiye’nin ilmi metodlarla coğrafyasını incelemek, coğrafya ile ilgili milletlerarası bilimsel çalışma ve yayımları izlemek ve Türk yurdunun coğrafi değerlerini tesbit, koruma ve geliştirme çalışmalarına, kendi imkânlarıyla yardımda bulunmaktır. Madde 4 – Türk Coğrafya Kurumu bu amaca varmak için şu yollardan yürür. a) Coğrafya ve diğer yer ve beşeri bilimlerle meşgul kimselerin beraber çalışmalarını sağlamak. b) Coğrafya konuları üzerinde tetkiklerde bulunmak, komisyonlar kurmak, araştırma merkezleri oluşturmak, mesleki toplantılar, seminerler, sempozyumlar, kongreler ve konferanslar düzenlemek. c) Coğrafya ve bilhassa Türkiye Coğrafyası bakımından önemli konuları uzmanlarına veya uzman komisyonlara inceleterek eserler vücude getirmek. d) Coğrafyaya ile ilgili yayımlar yapmak ve bir dergi çıkarmak. e) Türkiye coğrafyasını ilgilendiren bütün yayınları izleyerek bibliyografyalarını hazırlamak ve basmak. f) Memleket içinde ve dışında bilimsel geziler ve toplantılar yapmak. g) Coğrafya ilminin gelişmesini ve bu yolda çalışanları teşvik için mükâfatlı müsabakalar tertip etmek. h) Memleket tetkikleriyle uğraşan resmî ve özel kuruluşlarla daimi surette teması muhafaza ederek onların çalışmalarından faydalanmak, yardımlarını sağlamak ve onların ihtiyaçları olan elemanları yetiştirmeğe yardım etmek. i) Başka memleketlerdeki benzer ilmi kuruluşlarla temasta bulunmak ve milletler arası coğrafya kongrelerine katılmak. j) Kurum amaç ve çalışmalarının tanıtılarak sevdirilmesi ve bunlara gönüllü faaliyetleri ile katkıda bulunacak kimselerin ortaya çıkarılması için tanıtıcı broşürler, afişler ve panolar bastırmak, Türkiye coğrafyasının temel meselelerinin Türk çocuklarına öğretilmesi maksadıyla Milli Eğitim Bakanlığı ilgili program ve ders kitaplarında gerekli ıslahatın, milli yurt sevgisine tam bağlılığı gerçekleştirecek şekilde yapılması için bu bakanlık ile kuruluşları nezdinde girişimlerde bulunmak. k) Memleket coğrafyasının film, fotoğraf, maket ve slaytlarla benzeri belgelere dayalı bir arşivini tesis etmek ve bu arşiv çalışmalarıyla kurumun bütün ilmi çalışmalarını bir merkezde toplanmak üzere Türk Coğrafya Kurumuna müstakil bir bina sağlamak. l) Kurum kamu yararına olan faaliyetlerini yürütebilmek için Yönetim Kurulu teklifi Genel Kurul onayıyla ilim, fen güzel sanatlar, tarım ve hayvancılığı geliştirmek, genel insan ve hayvan sağlığını korumak ve tedavi etmek, sergi, panayır ve fuar diğer sosyal amaçlı faaliyetleri gerçekleştirmek, coğrafya ve çevre koruma ile ilgili sosyal, bilimsel ve teknik raporları hazırlamak veya hazırlatmak için iktisadi işletmeler kurabilir, iktisadi işletmelere ortak olabilir. III – KURUCU ÜYELER Madde 5 – Türk Coğrafya Kurumunun kurucu üyeleri şu zatlardır: AKYOL İbrahim Hakkı; İstanbul Üniversitesi Fiziki Coğrafya Profesörü (Türk) ALAGÖZ Cemal; Ankara Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Coğrafya Doçenti (Türk) ARDA Macit; Galatasaray Lisesi Coğrafya Öğretmeni (Türk) ARDEL Ahmet; İstanbul Üniversitesi Coğrafya Doçenti (Türk) AYBAR Celal; Başvekâlet İstatistik Um. Müd. ve Siyasal Bilgiler Okulu İstatistik Prof. (Türk) BATU Kemal; İzmir Karşıyaka Orta Okulu Tarih-Coğrafya Öğretmeni (Türk) BEDİZ Danyal; Ankara Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Coğrafya Doçenti (Türk) BİRAND şevket; Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü Jeoloji Profesörü (Türk) BORA Necmettin; Maarif Vekilliği Müfettişlerinden (Türk) BORAN Cemil; Maarif Vekilliği Müfettişlerinden (Türk) ÇITAKOĞLU Niyazi; Ankara Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Coğrafya Doçenti (Türk) DARKOT Besim; İstanbul Üniversitesi Coğrafya Profesörü (Türk) DURAN Faik Sabri; Galatasaray Lisesi Coğrafya Öğretmeni (Türk) DÜşMEZ Sabri; Adana Erkek Lisesi Coğrafya Öğretmeni (Türk) ERTEK Hamdi Nazım; İstanbul şehremini Ortaokulu Müdürü ve Tarih-Coğrafya Öğr. (Türk) GEYLANGİL Saffet; İstanbul Kabataş Lisesi Coğrafya Öğretmeni (Türk) GÖYMEN Ahmet Tevfik; Devlet Meteoroloji İşleri Umum Müdürü (Türk) GÜRGEN Raşit; Kurmay Albay (Türk) İSFENDİYAROĞLU Fethi; Maarif Vekilliği Müfettişlerinden (Türk) KARAL Enver Ziya; Ankara Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Profesörü (Türk) KAZANCIOĞLU Abdülkadir Sadi; İstanbul Kız Öğretmen Okulu Coğrafya Öğretmeni (Türk) KORAY Ömer Kadir; Harita Umum Müdürlüğü Muavini, Yüksek Mühendis Albay (Türk) LOUIS Herbert; Ankara Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Coğrafya Profesörü (Alman) PAMİR Hamit Nafiz; İstanbul Üniversitesi Jeoloji Profesörü (Türk) SELEN Hamit Sadi; Siyasal Bilgiler Okulu Coğrafya Profesörü (Türk) SOM Sıtkı; İstanbul Kabataş Lisesi Coğrafya Öğretmeni (Türk) TANOĞLU Ali Tevfik; İstanbul Üniversitesi Coğrafya Doçenti (Türk) TÜLİN Hayrettin; İstanbul Gaziosmanpaşa Ortaokulu Tarih-Coğrafya Öğretmeni (Türk) UNAT Faik Reşit; Maarif Vekilliği Talim ve Terbiye Heyeti Üyesi (Türk) VARINCA Kemal; Dâhiliye Vekilliği Muhakemat Müdürü (Türk) YENER Hadi; Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü Umum Müdürü (Türk) YERMAN Celal; Ticaret Vekilliği İç Ticaret Umum Müdürü (Türk) YÜCEL Hasan Ali; Maarif Vekili ve İzmir Mebusu (Türk) IV – ÜYELİK HÜKÜMLERİ Üyelik şartları Madde 6 - Türk Coğrafya Kurumuna üye olabilmenin şartları aşağıda belirtilmiştir. a) Üniversitelerin Coğrafya bölümlerinin lisans programlarından mezun olanlar. b) Üniversitelerin Coğrafya bölümlerinde yüksek lisans ve doktora programlarında eğitim görenler ve mezun olanlar. c) Yönetim Kurulu’nun uygun gördüğü ve kabul ettiği kişilerden coğrafya bilimine akademik düzeyde, yayınlarıyla, bilimsel çalışmalarıyla katkıda bulunarak kurum amacına hizmet edebilecek olanlar. Madde 7 – A - Üyelik Türleri: Kurum üyelik türleri aşağıda belirtilmiştir. a) Asil Üye: Üyeliğin gerektirdiği her türlü yükümlülükleri üstlenmiş ve üyelik sorumluluğu ile haklardan yararlanan üyedir. Üyenin hakları, gereken şartları içermek kaydı ile her türlü göreve aday olmak ve oy kullanmak; yükümlülükleri ise özel ve genel kurul toplantılarına katılmak, ödentilerini zamanında ödemek, amaç ve hizmet konularına bağlı olarak gereken çabayı harcamak ilkelerini içerir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz. b) Onursal Üye: Türk Coğrafya Kurumuna amaç ve hizmet konularına sevgi ve saygıları bulunanlar arasında en az iki üyenin önerisi ve yönetim kurulu kararı ile seçilen fahri nitelikli üyedir. Onursal üyeler, organlara seçilme ve seçme haklarına sahip olmayıp, Türk Coğrafya Kurumu bütçesinde öngörülen üyelik aidatını ödemekle yükümlü değildirler. B- Üyelik İşlemleri: Türk Coğrafya Kurumu üyeliği işlemleri aşağıda belirtilmiştir. a) Türk Coğrafya Kurumu üyesi olmak isteyen adaylar, kurum amaç ve hizmet konuları ile ana tüzük hükümlerini kabul ettiklerini, gerekli üyelik şartlarını içerdiklerini belirten "Üyelik Bildirim Formu"nu doldurup Kurum Başkanlığına sunarlar. b) Adayın üyelik isteğinin işleme konulabilmesi için iki üyenin teklifi şarttır. c) Türk Coğrafya Kurumu Yönetim Kurulu, aday hakkında gereken araştırmayı yaptıktan sonra başvuru tarihinden başlamak üzere (30) gün içinde adayın üyelik isteğiyle ilgili kararı verir ve adaya yazılı olarak bildirir. d) Adayın Türk Coğrafya Kurumu üyeliğine kabul edilmesi üzerine kayıt işlemleri yapılır. Yıllık ödentinin gereken bölümü alınır. Bu ödeme yapılmadıkça Türk Coğrafya Kurumu üyeliği kazanılamaz. e)Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine Yönetim Kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir. C - Üyelikten Ayrılma: Üyelik, ölüm ve üyelikten ayrılma dileğiyle sona erer. Her üye dilediği anda Türk Coğrafya Kurumu Başkanlığına yazılı olarak ayrılma isteğini bildirmekle Türk Coğrafya Kurumu üyeliğinden ayrılmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez. D - Üyelikten Çıkarılma: Türk Coğrafya Kurumu üyeliğinden çıkarılma nedenleri aşağıda belirtilmiştir. a) Mazeretsiz olarak çalışma ve toplantılardan uzak kalmak, verilen görevleri zamanında yapmamak, görev almaktan kaçınmak ve böylelikle; Türk Coğrafya Kurumu'nun yaşamasına ve amaç ile hizmet kurallarına ilgisizlik göstermek. b) Derneklere üye olma hakkını yitirme ve Türk Coğrafya Kurumu ana tüzüğü hükümleri ile Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarına aykırı davranmak. Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek mal varlığında hak iddia edemez. E - Üyelikten Çıkarılma İşlemleri ve İtiraz: Türk Coğrafya Kurumu Yönetim Kurulu, kuracağı bir disiplin komitesi aracılığı ile üye hakkında gelen araştırma ve incelemeyi yaptırıp üyenin de savunmasını aldırttıktan sonra üyelikten çıkarma kararını gizli oyla ve yönetim kurulu üye tam sayısının 2/3 çoğunluk oyu ile verir, yazılı olarak üyeye bildirir. Çıkarılan üye kendisine bildirilen karara karşı bildirim tarihini izleyen günden başlamak üzere onbeş (15) gün içinde Türk Coğrafya Kurumu Yönetim Kurulu aracılığı ile Genel Kurul'a itiraz edebilir. İtiraz ilk Genel Kurul toplantısında görüşülür ve karara bağlanır. İtirazın karara bağlanmasına kadar üyenin hak ve yükümlülükleri askıya alınır. Üyenin zamanında itiraz etmemesi ya da itirazın genel kurulda reddedilmesi halinde Türk Coğrafya Kurumu üye kaydını siler. V – ORGANLAR – şUBELER ve BUNLARIN GÖREV ve YETKİLERİ Madde 8: Coğrafya Kurumunun organları şunlardır. a) Genel Kurul b) Yönetim Kurulu c) Denetleme Kurul d) Danışma Kurulu e) Yayım Kurulu f) şube Temsilcileri Ve Yönetim Kurulları g) Devamlı Veya Geçici Komisyonlar h) Haysiyet Divanı Madde 9 - Türk Coğrafya Kurumu üyeleri, kurumun genel kurulunu teşkil ederler ve üç yılda Ocak ayında kongre halinde Yönetim Kurulunca kararlaştırılan zamanda İstanbul’da toplanırlar. Genel kurula katılacak üyeler, en az on beş (15) gün önceden yapılacak toplantının ve bu toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde düzenlenecek ikinci toplantının tarihi, saati, yeri ve gündemi İstanbul'da yayınlanan gazetelerin birinde duyurulmak suretiyle toplantıya çağırılırlar. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasında bırakılacak süre bir haftadan az olamaz ikinci toplantı yeter çoğunluk aranmaksızın katılan üyelerle açılır ve genel kurul çalışmalarına başlar. Ancak katılan üye sayısı Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üye tam sayıları toplamının iki katından az olamaz. Genel kurula katılacak üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen "Genel Kurul Üyeleri Çizelgesi"ndeki adları karşısına imza atıp genel kurul giriş kartı almak suretiyle toplantıya girebilirler. İmzalanan çizelgeye göre Genel Kurul'a katılan üyelerin sayısı ile toplantı karar yeter sayıları, Türk Coğrafya Kurumu Başkanı ve Sekreter tarafından imzalanan bir tutanakla saptanır. Genel kurul, sekreterin çoğunluğun sağlandığını belirten tutanağı okumasından sonra Türk Coğrafya Kurumu Başkanı veya As Başkanı tarafından açılır ve Genel Kurul'u yönetmek üzere oluşturulacak divana bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir sekreter seçilir. Genel Kurul'da gündemdeki maddeler görüşülür. Ancak toplantıya katılan üyelerin en az (1/10)’ u tarafından yazılı olarak görüşülmesi istenen ve gündem maddeleriyle ilişkili konuların gündeme katılması zorunludur. Her üyenin Genel Kurul'da bir oy hakkı olup oyunu kendisi kullanmak zorundadır. Genel Kurul'da karar yeter sayısı, Genel Kurul'a katılanların yarıdan bir fazlasıdır. Madde 10 - Türk Coğrafya Kurumu Genel Kurulu toplantılarını 5253 sayılı Dernekler Kanunu’nun bu konu ile ilgili maddelerine göre yapar. Ve çalışmalarını yürütür. İlk olarak yönetim kurulunun çalışmalarını ve hesapları hakkındaki raporlar okunur. Müzakere yapılarak, Yönetim Kurulu ibra olunur, yeni Yönetim Kurulu ile şube temsilcilerinin seçimleri yapılır. Tutulacak tutanaklar ve Kongrenin aldığı kararlarla ilgili evrak, Kongre başkanlık divanınca imza edilerek yeni seçilen Yönetim Kurulunca imza karşılığında teslim edilir. Bu evrakın ve yapılan oylama ile ilgili tasnif sonuçlarını gösteren tutanakların, müteakip Genel Kurul toplantısına kadar saklanması gereklidir. Genel kurul kararları Başkanlık Divanınca okunarak ilan edilir. Katılmayan üyeler, ilgili bulundukları konular, gerekirse, Yönetim Kurulunca yazı ile duyurulur. Kararlar mevcudun yarıdan bir fazlası ile alınır. Karar nisabı, mevcudun yarıdan bir fazlasıdır. Madde 11 - Danışma Kurulu, Yönetim Kurulu Üyeleriyle şube Temsilcilerinden, lüzumu halinde hepsinin veya bir kısmının, davet edilmesi üzerine aşağıda yazılı görevlerde bulunanların veya temsilcilerinin katılımıyla oluşur. a) Genelkurmay Eğitim Müfettişi b) Harita Genel Komutanı c) Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanı d) Toprak ve İskân İşleri Genel Müdürü e) İç İşleri Bakanlığı Tetkik Kurulu Başkanı f) Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü Genel Müdürü g) Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Temsilcisi h) Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürü i) Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı j) İmar ve İskân Bakanlığı Temsilcisi k) Devlet Su İşleri Genel Müdürü l) Karayolları Genel Müdürü m) İller Bankası Temsilcisi n) Milli Parklar Dairesi Başkanı o) Kandilli Rasathanesi Müdürü p) Üniversite ve Yüksek Öğretim Kuruluşların Coğrafyayı İlgilendiren Enstitü veya ders gruplarının birer temsilcisi r) Yönetim Kurulu tarafından Coğrafya ile doğrudan doğruya veya dolayısıyla ilgili görülen kuruluşların temsilcileri s) Yönetim Kurulunca, gündemdeki işlere devamlı veya geçici olarak katılmasında fayda görülen kuruluşların temsilcileri. Danışma Kurulu, lüzum görülen hallerde kurum başkanının yazılı daveti üzerine tayin edilen yerde toplanır ve davette bildirilen gündemde yazılı konular üzerinde prensip kararları alır. Bu kararlar Yönetim Kurulu için istişare mahiyettedir. Madde 12 –Yönetim Kurulu üyeleri Genel Kurul tarafından, biri Başkan, ikisi Başkan Yardımcısı, biri Genel sekreter, biri Muhasip üye ve ikisi de üye olmak üzere 7 asil ve 7 yedek üyeden oluşur. Kurumu temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek, Kurum şubelerinin açılmasını kararlaştırmak ve şube kurucularına yetki vermek, Kurumun gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak Genel Kurul’a sunmak, Türk vatandaşı olmayanların dernek üyeliğine kabulü halinde bunları on gün içinde mevzuatın kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkileri kullanmak. Madde 13 - Yayım Kurulu; Türk Coğrafya Kurumunun her türlü yayımlarını hazırlatmak, incelemek veya inceletmek ve yaymak ile görevlendirilen ve yönetim kurulu tarafından, kurul üyeleri arasından seçilen üç üyeden oluşur. Bu üyelerden biri kendi aralarında başkan seçilir ve kurulun çalışmalarını düzenler. Kurumun genel sekreteri, yayım kurulunun kararlarına uygun olarak her türlü bilimsel yayınları yürütür. Yayım Kurulu Yönetim Kuruluna karşı sorumludur. Madde 14 - Türk Coğrafya Kurumu, asli üyelerinin sayısı elliden fazla bulunan şehirlerde, Yönetim Kurulunun muvaffakiyetle Kıbrıs’ta ve diğer ülkelerde şubeler açabilir. şubelerin açılması Genel Kurul kararıyla olur. Ancak, bu hususta 5253 sayılı Dernekler Kanunu hükümlerine uyulur. Kurumun şubesi bulunan yerlerde genel kurulca seçilen birer "Temsilci" vardır. şube teşkili iki kongre arasında yapılmışsa müteakip kongreye kadar olan devrenin temsilcisi ve kongre tarafından seçilmiş bir temsilcisini herhangi bir şekilde görevden ayrılması halinde halefi, Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilir. Temsilcinin görevleri; Kurum üyeleri arasında bağlılığı devam ettirmek ve kurumun amacına uygun mahalli çalışmaları tanzim ve idare etmektir. Her şubeye mensup üyeler tarafından, biri Başkan olmak üzere seçilen üç kişilik şube Yönetim Kurulları, bu hususta Temsilciye yardımda bulunmakla görevlidir. Madde 15 - Kurum çalışmalarının gerektirdiği konularla meşgul ilgilenmek üzere Türk Coğrafya Kurumu üyeleriyle gerekli görülen diğer uzman kişilerden devamlı veya geçici komisyonlar, Yönetim Kurulu tarafından kurulun düşüncesi de alınmak şartıyla, Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Madde 16 - Denetleme kurulu, her kongrede genel kurul tarafından seçilen üç denetçi üye ile üç yedek üyeden oluşur. Denetçilerin Görevi, Kanununun mali işlerini ve hesaplarını takip ve kontrol etmektir. Denetçiler zaman zaman birlikte veya ayrı ayrı, Kurumun hesap işlerini ve kayıtlarını kontrol ederler. Gerekli gördükleri hallerde ve yılda en az bir defa durumu, müşterek bir raporla Kurum Başkanına bildirirler. Her yılın bilançolarını ve harcama evrakını inceleyerek raporlarını Yönetim Kuruluna verirler. Yönetim Kurulu bu raporları her türlü hesaplarla birlikte Kongreye sunmakla görevlidir. Madde 17 –Haysiyet Divanı, Genel Kurulu tarafından seçilen 5 asil ve 5 yedek üyeden meydana gelir. Kongre üyeleri veya organlardan biri ile üyelerden biri arasında çıkan, kurum faaliyetleriyle ilgili idare ve bilimsel işlerinden doğan anlaşmazlıklarda hakem ve karar organıdır. şu kadar ki, Yönetim Kurulu gerekli görürse, Haysiyet Divanı kararını, ayrıca onaylamak veya red ederek bilgisine sunmak tasvibini almak üzere ilk Genel Kurula götürmek yetkisine sahiptir. Madde 18 - Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Haysiyet Divanı üyelerinin, seçimlerinin yenilenmesi halinde, tekrar seçilmeleri mümkündür. Haysiyet Divanı üyelerinin, Yönetim ve Denetleme kurulları dışındaki Kurum hizmetlerinde görev almaları sakıncalı değildir. Madde 19 - Türk Coğrafya Kurumu, üç yılda bir yapacağı genel kongreden başka, coğrafya bilgilerin ve çalışmalarını ilerletmek için uygun göreceği yerlerde ve zamanlarda, Yönetim Kurulu kararıyla; a) Umumi Konferanslar b) Mahalli Bilimsel Toplantılar (Coğrafya Meslek Haftası) c) İhtisas Toplantıları d) Memleket İçinde ve dışında bilimsel geziler de düzenler. Bu toplantı ve geziler gerektiğinde, Kurum Başkanının veya asli üyelerden birinin başkanlığında yapılır. Madde 20 - Kurum, bu tüzüğe göre yapacağı bilimsel ve idari çalışmaların gerektirdiği geçici ve devamlı hizmetlerde, uygun göreceği bilimsel ve idari elemanlar, üyelerden olsun olmasın, aylık, gündelik veya götürü ücretler ile çalıştırabilir. Yayınladığı kitaplarda dergilerdeki telif ve çeviri yazıların yazar ve çevirmenlerine telif hakları ve düzenlediği yarışmaları kazananlara ödüller verilebilir. Madde 21 - Kurumun Gelir Kaynakları şunlardır: a) Üye aidatları b) Bağışlar ve Yardımlar c) Yayım Kazançları d) Sair Gelirler (Tüzüğün 4. Maddesinde belirtilen konulardan elde dilecek gelirler) Madde 22 –Türk Coğrafya Kurumunun “Kamu yararına çalışan bir dernek” olduğuna Genel Kurulca karar verilmiştir. Bu itibarla Kurum 5253 sayılı Dernekler Kanununun 10. Maddesi ve Dernek Yönetmeliğinin 91. Maddesinde belirtildiği üzere kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği yapabilir, ortak proje yürütebilir, destek alabilir. Madde 23 – Kurum üyeleri yıllık 25.-YTL aidat öderler. Yönetim Kurulu bu miktarı her yıl için %10 kadar arttırmaya yetkilidir. Kurumun çıkardığı “Türk Coğrafya Dergisi” ve diğer yayınları üyelere, üniversite ve yüksekokullardan coğrafya ile ilgili bölümlerinde okuyan öğrencilere Yönetim Kurulunca kararlaştırılacak nispetlere göre indirimli olarak satılabilir. Kurumun şubeleri bulunan yerlerin genel giderlerini karşılamak üzere, o şubenin yıllık aidatlarının tutarının en çok yarısı nispetinde para tahsis etmeye, yönetim kurulu yetkilidir. VII – TÜZÜĞÜN DEĞİşTİRİLMESİ Madde 24 – Türk Coğrafya Kurumu Tüzüğü, Yönetim Kurulu’nun veya asil üyelerden en az 2/3’ünün birlikte ve Kurum Başkanlığı vasıtasıyla yapacakları yazılı teklif üzerine, Genel Kurul kararıyla değiştirilebilir. VIII – KURUMUN FESHİ Madde 25 - Türk Coğrafya Kurumu, Genel Kurulu, her zaman kurumun feshine karar verebilir. Feshine karar verebilmek için tüzüğe göre Genel Kurul’a katılma hakkına sahip olan üyelerin en az üçte ikisinin toplantıya katılması şarttır. Bu suretle çoğunluk elde edilemezse, ikinci defa toplanmak için bu tüzüğün 10. ve 11. maddelerine göre üyeler çağırılır. Bunun üzerine, toplanacak üyeler sayısı ne olursa olsun, fesih konusu görüşülebilir. Fesih hakkındaki kararlar, hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile alınır. Fesih kararı beş gün içinde en büyük mülkiye amirliğine yazıyla bildirilir. Madde 26 - Kurumun feshi halinde taşınılır ve taşınılmaz malları “Milli Kütüphane Genel Müdürlüğüne” intikal eder. İntikal işlemi genel kurulun tayin edeceği üç kişilik bir komisyon tarafından sağlanır. Bu hususta 5253 sayılı Dernekler Kanununun konu ile ilgili maddelerine uyulur. IX BU ANA TÜZÜKTE BULUNMAYAN HUSUSLAR HAKKINDA İCAP Madde 27 – Bu ana tüzükte bulunmayan hususlar hakkında Dernekler Kanunu ile diğer kanunların hükümleri uygulanır. * Bu tüzük, 19.01.2013 günü yapılan Türk Coğrafya Kurumu Derneği Olağan Genel Kurul’unda kabul edilmiştir.

Comment Addition Form

Corporate: Main Regulations