News International Symposium Of Geography

Professional Recognition Workshop

4 Temmuz 2011 tarihinde Ankara Dil ve Tarih – Coğrafya Fakültesi Coğrafya Bölümü ev sahipliğinde yapılan “Türk Coğrafya Kurumu Coğrafya Mesleki Tanınırlılık Çalıştayı”na aşağıda adları olan öğretim üyeleri ve coğrafyacılar katılarak gündemle ilgili aşağıda yer alan kararları almışlardır. KATILIMCILAR Prof. Dr. Ali Özçağlar (Ankara Üniversitesi) Prof. Dr. Saliha Koday (Atatürk Üniversitesi) Prof. Dr. İhsan Bulut (Atatürk Üniversitesi) Prof. Dr. Þevket Işık (Ege Üniversitesi) Prof. Dr. İhsan Çiçek (Ankara Üniversitesi) Prof. Dr. Osman Gümüşçü ( Çankırı Karatekin Üniversitesi) Prof. Dr. Telat Koç (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi) Prof. Dr. Barbaros Gönençgil (TCK - İstanbul Üniversitesi) Doç. Dr. Uğur Doğan (Ankara Üniversitesi) Doç. Dr. Murat Karabulut (Sütçü İmam Üniversitesi) Doç. Dr. Tevfik Erkal (Afyon Kocatepe Üniversitesi) Doç. Dr. Hüseyin Korkmaz (Mustafa Kemal Üniversitesi) Doç. Dr. Tuncer Demir (Harran Üniversitesi) Doç. Dr. B. Ünal İbret (Kastamonu Üniversitesi) Y. Doç. Dr. T. Ahmet Ertek (TCK - İstanbul Üniversitesi) Y. Doç. Dr. Murat Sunkar (Fırat Üniversitesi) Y. Doç. Dr. Mehmet Emin Sönmez (Kilis 7 Aralık Üniversitesi) Y. Doç. Dr. Mutlu Yılmaz (Ankara Üniversitesi) Y. Doç. Dr. Ali Meydan (Mersin Üniversitesi) Faruk Özbakan (TCK) Mesut Süzer (TCK) Mehmet Uşar (TCK) Gündem: 1- Meslek ve kadro tanımı 2- Öğrenci alımında esas alınacak puan türü ve kontenjanlar, 3- Üniversite ders programları, 4- Coğrafyacı/Coğrafya Öğretmeni ikilemi, 5- Coğrafya’nın bütünselliği, coğrafyada uzmanlık 6- Coğrafya bölümlerinin bağlı bulunması gereken akademik birim/birimler Karar: 1- Meslek ve kadro tanımı a. A.Ü. Dil ve Tarih – Coğrafya Fakültesi Coğrafya Bölümünün 7.11.2011 tarihli, Çanakkale On sekiz Mart Üniversitesi FEF Coğrafya Bölümünün 22.10.2010 tarihli raporları doğrultusunda mesleki tanınırlılık konusunda gerekli çalışmalarda bulunulmasına, b. Devlet Personel Yasası içersinde düzenlemeyi içeren bir kanun taslağının hazırlanarak gerekli girişimlerde bulunulmak üzere TBMM’de ilgili birimlerle görüşülmesine, c. Coğrafya meslek standardının ve yeterliliklerinin belirlenmesine, d. Belirlenen standart ve yeterlilik konusunda ölçme ve değerlendirme kriterlerinin oluşturulmasına, e. AB Bolonya sürecinde örnek programların incelenmesine ve bir model oluşturulmasına, f. Bu çalışmalar çerçevesinde ilgili kurum ve kuruluşlarla (Başbakanlık DPT; T.C. Mesleki Yeterlilik Kurumu, Türkiye İş Kurumu vb.) irtibata geçilmesine, bu konuda aşağıda isimlerden oluşan bir komisyon kurulmasına; a. Doç.Dr. Tuncer DEMİR / Koordinatör (Harran Üniv.) b. Prof.Dr. Ali ÖZÇAĞLAR ( Ankara Üniv.) c. Prof.Dr. Barbaros GÖNENÇGİL ( İstanbul Üniv.) d. Prof.Dr. Talat KOÇ (Çanakkale Onsekiz Mart Üniv.) e. Doç.Dr. Murat KARABULUT (Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniv.) f. Prof.Dr. Þevket IÞIK (Ege Üniv.) karar verildi. 2- Öğrenci alımında esas alınacak puan türü ve kontenjanlar, a. Üniversitelerin coğrafya bölümlerine LYS 1 sınavı ile öğrenci alınması için gerekli girişimlerde bulunulmasına b. Kontenjan belirlemelerde ikinci öğretimin de değerlendirilmesine, c. Kontenjanların fazla olması verimli bir eğitim öğretim çalışmasını engellemesi nedeni ile kontenjanların sınırlandırılması hatta düşürülmesi konusunun değerlendirilmesine, 3- Üniversite ders programları, a. Program çalışmalarına mesleki tanınırlık çalışmalarının tamamlanması ile ağırlık verilmesine, b. Tüm fakültelerde ana derslerin belirlenerek ortak bir iskelet oluşturulmasına, c. Uluslararası uyumu olan ulusal bir ders programının belirlenmesine, d. Bolonya süreci ile programlama çalışmalarının paralel yürütülmesine, e. Programlama çalışmalarında organizasyonu sağlamak için tekrar toplanılmasına, f. Coğrafya ders programlarına coğrafya bilim tarihi ve felsefesi dersleri konulabileceğine, g. Mesleki yabancı dil eğitiminin coğrafya bölümlerinde geliştirilmesi için gereken çalışmaların yapılmasına, h. Bitirme tezlerinin ve seminer derslerinin tüm bölümlerde ders programlarına konmasına, i. Mesleki staj çalışmalarının ders programlarına destek verecek şekilde değerlendirmeye alınmasına, j. Laboratuar ortamlarının geliştirilerek, uygulamalı çalışmaların arttırılmasına, k. Coğrafya öğrencilerine çevre bilgisi hâkimiyeti sağlayacak konulara yer verilmesine, karar verilmiştir. 4- 4.5. ve 6. Maddelerin birleştirilerek genel olarak ele alınmasına oybirliği ile karar verildi. a. Bu maddelerin komisyon çalışmalarından sonra karara bağlanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Comment Addition Form

News: Professional Recognition Workshop

International Symposium Of Geography Spot News