Publications TCK Books

History of Turkish Geographical Society

History of Turkish Geographical Geography

I N D E M O N M L E R Foreword 5 Presentation 7 1 - Introduction 8 2 - Chronological Table 14 3 - Organization and Administrative Structure 16 A - Founded 16 B - Founders of the Foundation and the Agency Objectives 17 C - Presidents 21 D - Resolutions of the General Assembly, Board of Directors and Studies 30 4 - Scientific and Professional Meetings - Contests 47 A - Scientific Congresses 47 B - Conference 59 C - Geography Occupation Weeks 60 D - Geographical Excursions and Field Studies 73 E - Teacher Workshops 77 F - Other Meetings 80 G - Primary and High Schools Cross-Project Competition 85 5 - Publications 89 A - Turkish Geographical Journal 89 B - Turkish Geographical Society Publications 108 6 - Law and Regulations 116 1. Law 116 2. Regulation 120 3. Regulation 124 4. Regulation 131 5. Regulation 137 6. Regulation (Last) 144 7 - International Relations 151 8 - Administrative and Financial Matters 153 9 - Working Systematics 157 10 - Findings and Propositions 160 11 - Epilogue 167 12 - Documents 180 13 - Cited 222 14 - Photos 225 İ Ç İ N D E K İ L E R Önsöz 5 Sunum 7 1 - Giriş 8 2 - Kronolojik Tablo 14 3 - Kuruluş ve İdari Yapılanma 16 A - Kuruluş 16 B - Kurucuları, Kuruluş ve Kurumun Amaçları 17 C - Başkanlar 21 D - Genel Kurul Kararları, Yönetim Kurulları ve Çalışmaları 30 4 - Bilimsel ve Mesleki Toplantılar - Yarışmalar 47 A - Bilimsel Kongreler 47 B - Konferans 59 C - Coğrafya Meslek Haftaları 60 D - Coğrafi Geziler ve Arazi Çalışmaları 73 E - Öğretmen Çalıştayları 77 F - Diğer Toplantılar 80 G - İlköğretim ve Liseler Arası Proje Yarışmaları 85 5 - Yayımlar 89 A - Türk Coğrafya Dergisi 89 B - Türk Coğrafya Kurumu Yayınları 108 6 - Yasa ve Tüzükleri 116 1. Yasa 116 2. Tüzük 120 3. Tüzük 124 4. Tüzük 131 5. Tüzük 137 6. Tüzük (Son) 144 7 - Uluslararası İlişkileri 151 8 - İdari ve Mali Konular 153 9 - Çalışma Sistematiği 157 10 - Tespitler ve Önermeler 160 11 - Sonsöz 167 12 - Belgeler 180 13 - Faydalanılan Kaynaklar 222 14 - Fotoğraflar 225

Comment Addition Form

Publications: History of Turkish Geographical Society