Duyurular

COĞRAFYA MESLEKİ YETERLİLİK KONUSUNDA GÖRÜŞ ve DEĞERLENDİRME

COĞRAFYACI MESLEKİ TANINIRLIK

İLGİLİ MAKAMA,

Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) 15.07.2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 4 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi çerçevesinde ulusal yeterlilik sistemini kurmak ve işletmek için ulusal meslek standartları ile ulusal yeterlilikleri belirlemekte, ulusal yeterliliklere ilişkin ölçme, değerlendirme ve belgelendirme faaliyetlerini yürütmektedir.

Meslek standartları, MYK tarafından görevlendirilen kurum ve kuruluşlar veya oluşturulan çalışma gruplarınca hazırlanmaktadır. Bu çerçevede, Türk Coğrafya Kurumu Derneği (TCK)'mizin MYK’dan herhangi bir ücret ve başka bir hak talep etmeksizin ulusal meslek standardı hazırlamak üzere MYK’ya iletmiş olduğu talep değerlendirilmiş ve MYK ile TCK arasında “Ulusal Meslek Standardı Hazırlama İşbirliği Protokolü” 27 Şubat 2020 tarihinde imzalanmıştır. İmzalanan protokol ile ulusal meslek standardı hazırlama süreci başlamıştır.

MYK tarafından ilgili mevzuat çerçevesinde yetkilendirilen TCK’nın hazırladığı taslak meslek standardının Ulusal Meslek Standardı (UMS) olarak tanınması üç adımda gerçekleştirilmektedir:

1.    Görevlendirilen kuruluş (TCK) taslak meslek standardını ilgili tarafların (ilgili kamu kurumları, işçi, işveren ve meslek kuruluşları, eğitim sağlayıcılar, sınav ve belgelendirme kuruluşları vb.) görüşüne sunar. Alınan görüş ve öneriler kuruluş tarafından incelenir, değerlendirilir ve taslak standarda aktarılır. Nihai taslak görüş değerlendirme raporu ile birlikte MYK’ya sunulur.

2.    Taslak standart üçlü yapıda oluşturulan ilgili MYK sektör komitesinde incelenerek değerlendirilir ve doğrulanır.

3.    İlgili MYK sektör komitesinde incelenip doğrulanan standart MYK Yönetim Kurulu onayı sonrası Resmi Gazete’de yayımlanarak UMS niteliğini kazanır.

TCK’nın İşbirliği Protokolü kapsamında hazırlamış olduğu taslağa ilişkin değerli görüş ve önerilerinize ihtiyaç duyulmaktadır. Katkılarınız standardın kalite ve kabul edilebilirliğini artıracaktır.

Bu bağlamda görüş ve önerilerinizin (AŞAĞIDA GÖRSELLER KISMINDA, EKLİ 4.NUMARALI FORMU DOLDURARAK) Türk Coğrafya Kurumu Derneği’mize (info@tck.org.tr ve taertek@istanbul.edu.tr adreslerine) iletilmesi hususunda gereğini bilgilerine arz/rica ederim.                                                         

Türk Coğrafya Kurumu Derneği Başkanı

Doç. Dr. T.Ahmet ERTEK

 

Yorum Ekleme Formu

Duyuru:

Görseller

COĞRAFYACI MESLEKİ TANINIRLIK

COĞRAFYACI MESLEKİ TANINIRLIK

TCK_MYK_UMS görüş ve değerlendirme_4.8.2020

TCK_MYK_UMS görüş ve değerlendirme_4.8.2020

2_Ulusal_Meslek_Standardi_Hazirlama_ust_yazı

2_Ulusal_Meslek_Standardi_Hazirlama_ust_yazı

TCK_MYK_UMS_gorus_ve_degerlendirme

TCK_MYK_UMS_gorus_ve_degerlendirme

Görüş ve Değerlendirme Formu-UMS

Görüş ve Değerlendirme Formu-UMS

Spot Duyurular