Etkinlik Diğer Etkinlikler

Yapılan Etkinlikler

Ulusal Coğrafya Sempozyumu

Türk Coğrafya Kurumu tüzüğü ve temel ilke ve amaçları doğrultusunda çeşitli etkinlikler düzenlemektedir. Kurum Tüzüğünün 4.maddesi kurumun etkinliklerini düzenlemektedir. Madde 4: Coğrafya ve diğer yer ve beşer ilimleri ile meşgul kimselerin beraber çalışmalarını sağlamak, Coğrafya konuları üzerinde tetkiklerde bulunmuş komisyonlar kurmak, mesleki toplantılar, seminerler, sempozyumlar, kongreler ve konferanslar düzenlemek, Coğrafya ve bilhassa Türkiye Coğrafyası bakımından lüzumlu konuları mütehassıslarına veya mütehassıs komisyonlara inceleterek eserler vücuda getirmek, Coğrafya ile ilgili yayımlar yapmak ve bir dergi çıkarmak, Türkiye Coğrafyasını ilgilendiren bütün yayımları izleyerek bibliyografyalarını hazırlamak ve basmak, Memleket içinde ve dışında ilmi geziler ve toplantılar yapmak, Coğrafya ilminin gelişmesini ve bu yolda çalışanları teşvik için mükafatlı müsabakalar tertip etmek, Memleket tetkikleriyle uğraşan resmi ve özel kuruluşlarla daimi surette teması muhafaza ederek onların çalışmalarından faydalanmak, yardımlarını sağlamak ve oların ihtiyaçları olan elemanları yetiştirmeye yardım etmek, Başka memleketlerdeki benzer ilmi kuruluşlarla temasta bulunmak ve milletler arası coğrafya kongrelerine katılmak, Kurum amaç ve çalışmalarının tanıtılarak sevdirilmesi ve bunlara gönüllü faaliyetleri ile katkıda ulunacak kimselerin ortaya çıkarılması için tanıtıcı broşürler, afişler ve panolar bastırmak, Türkiye coğrafyasının temel meselelerinin Türk çocuklarına öğretilmesi maksadıyla Milli Eğitim Bakanlığı ilgili program ve ders kitaplarında gerekli ıslahatın, milli yurt sevgisine tam bağlılığı gerçekleştirecek şekilde yapılması için bu bakanlık ile kuruluşları nezdinde teşebbüslerde bulunmak. Memleket coğrafyasının film, fotoğraf, maket ve slaytlarla benzeri belgelere dayalı bir arşivini tesis etmek ve bu arşiv çalışmalarıyla kurumun bütün ilmi çalışmalarını bir merkezde toplanmak üzere Türk Coğrafya Kurumuna müstakil bir bina sağlamak.

Yorum Ekleme Formu

Etkinlik: Yapılan Etkinlikler

Diğer Etkinlikler Spot Etkinlik