Etkinlik Meslek Haftaları

IX.Coğrafya Meslek Haftası

Türk Coğrafya Kurumu tarafından imkanlar nispetinde her yıl düzenlenen meslek haftalarından 9'uncusu 22-29 Aralık 1954 tarihlerinde Ankara Üniversitesi Coğrafya Enstitüsünde gerçekleştirilmiştir. Kurum başkanı Prof. Macit Arda'nın konuşmasını takiben programda yer alan konferanslara geçilmiş ve bir kitap halinde yayınlanan aşağıdaki bildiriler sunulmuştur. 22 Aralık 1954 Ahmet Ardel Trakya'da Coğrafi Müşahedeler Kılıç Kökten Karain Mağarasında Türkiye'nin En Eski İskanı Hakkında Alınan Neticeler Oğuz Erol 1953 Yılı Ocak Ayında Trabzon'daki Orman Yangınları Hakkında Türker Acaroğlu Türkiye'nin de İştirak Ettiği Milletlerarası Harita Bibliografyası Hakkında 23 Aralık 1954 Emin Bilgiç M.Ö. 2000'lerde Anadolu ile Mezopotamya Arasındaki Ticari, İktisadi Münasebetler ve Takip Edilen Yollar Erol Tümertekin Türkiye'de Kuraklık İndisleri Zeki Mağdenli Türkiye Hayvancılığına Coğrafya Bakımından Kısa Bir bakış 24 Aralık 1954 Danyal Bediz Türk Denizciliğinin Hususiyetleri ve Gelişme Safhaları Sırrı Erinç Gediz ve Küçükmenderes Deltalarının Morfolojisi Talip Yücel İzmir'de Eski Bir kıyı Çizgisi Muzaffer Şenyürek Pontien Çağda Ankara Civarında Yaşamış Olan Bir Ceylan Türü 25 Aralık 1954 İsmail Yalçınlar Türkiye Ormanlarında Disimetrik Sistemler Necmi Karatekin Türkiye'de Kuraklık Meselesi ve Giderilmesi Çareleri Ahmet Akdoğan Çukurova ve Ege Ziraat Bölgelerine Mevsimlik İşçi Muhacereti 27 Aralık 1954 Reşat İzbırak Uluş Ovasının Morfolojisi Üzerine Müşahedeler Ali Tanoğlu Kurak Bölgelerde Ziraat Hayatı ve Bunun Gelişmesi İmkanları Erol Tümertekin Türkiye'de Kurak Aylar ve Buğday İhtihsali Hamit inandık Adapazarı Bölgesinin Hirdolojisi Fuat Baykal Sarıyer Şarriyajı 28 Aralık 1954 Hamit Sadi Selen Coğrafya ve Şehircilik Bilgisi Cahit Erentöz Türkiye'de Jeolojik Harita Çalışmaları Oğuz Erol Köroğlu-Işık Dağları Volkanik Masifinde iki Krater Hakkında 29 Aralık 1954 Selahattin Sevgör Memleket Muntazam Haritalarının Hazırlanması Şekli ile Harita Umum Müdürlüğünün Çalışma Tarzı ve Düşünceler Erwin Lahn Türkiye Tektoniği Hakkında Müşahedeler ve Düşünceler

Yorum Ekleme Formu

Etkinlik: IX.Coğrafya Meslek Haftası