Etkinlik Tanırlılık Çalıştayı

MINUTES OF THE MEETING

Sayın Meslektaşım, Değerli Bölüm/Anabilim Dalı Başkanı merhabalar, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesinde, Coğrafya Bölümü Başkanı Prof.Dr. İhsan Çiçek hocanın evsahipliğinde ve Türk Coğrafya Kurumu koordinasyonunda “Coğrafya Mesleki Tanırlılık Çalıştayı-2012” isimli toplantı, 3 Temmuz 2012 Salı günü saat 10.00-13.00 arasında yapılmıştır. Toplantı tutanağı aşağıda olup, bilgilerinize sunulmuştur. Derin sevgi ve saygılarımla. 10.07.2012 Y.Doç.Dr. T.Ahmet ERTEK Türk Coğrafya Kurumu Başkanı www.tck.org.tr www.tcd.org.tr 3 Temmuz 2012 günü Ankara DTC Fakültesinde “Coğrafya Mesleği Tanırlılık Çalıştayı-2012” isimli yapılan toplantıda, ülkemizde coğrafyanın meslek olarak tanınması konusunda aşağıdaki hususlar değerlendirilmiş ve bir çalışma programı oluşturulmuştur. Bu çerçevede; 1. Coğrafya’nın meslek olarak tanırlılığı konusunda daha önce yapılmış olan tüm çalışmaların ışığı altında hazırlanan kanun taslağı ve gerekçelerinin gereği için TBMM’deki ilgili birimlere gönderildiğinin altı çizilmiş, bu çerçevede gelecek yasama dönemine kadar meclis gündemine gelecek taslağın tamamlanmasına, mecliste temsil edilen siyasi partilerin temsilcileri ile görüşülüp söz konusu taslağın bir mutabakat şeklinde yasalaşması için gerekli girişimlerin başlatılmasına karar verilmiştir. Bu konuda kolaylaştırıcılık çalışmalarını gerçekleştirmek üzere Doç. Dr. Kenan Arıbaş ve Prof. Dr. Özer Yılmaz ile birlikte TCK ve diğer meslektaşlarımızdan katkı istenmesine karar verilmiştir. 2. İlgili kanun taslağının yasalaşması sürecine paralel olarak Devlet Personel Genel Müdürlüğü ve diğer ilgili birimler nezdinde girişimlerde bulunularak “meslek tanımı”nın oluşturulmasına, bu çerçevede yine Türk Coğrafya Kurumu (TCK) bünyesinde yapılan bir çalışma ile “coğrafya nedir, coğrafyacı kimdir, uzmanlık ve çalışma alanları nelerdir?” başlıkları altında ortaya konan rapor içeriğinin değerlendirilmesine karar verilmiştir. 3. Mesleki yeterlilik açısından YÖDEK (Yükseköğretim Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Rehberi (Nisan 2007) çerçevesinde Prof. Dr. İhsan Çiçek’in kolaylaştırıcılığında bir çalışma başlatılmasına, yine bu çerçevede FEDEK (Fen, Edebiyat, Fen-Edebiyat, DTC Fakültelerinin Öğretim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği) benzeri bir yapılanmasının TCK bünyesinde oluşturulması için YÖK ile temasa geçilmesine karar verilmiştir. 4. Mesleki tanınırlılık konusunda gerekli yasal süreçlerin tamamlanmasının ardından, (bu süreç belli bir zaman alacaktır) “oda” kurulması konusunun gündeme alınmasına karar verilmiştir. 5. Bologna süreci ve küreselleşen dünyanın ihtiyaçlarına cevap verecek coğrafya eğitimi programlarının geliştirilmesi için taslak bir eğitim programının ihtiyacı göz önüne alınarak bu konuda mesleki tanınırlık ve yeterlikle ilgili içeriklerin belirlenmesi ve tanırlılığın sağlanmasına müteakip bir çalıştay oluşturulmasına ve bu çalıştayda örnek bir eğitim programının geliştirilmesine karar verilmiştir. 6. Akreditasyon süreçleri ile ilgili olarak Türk Akreditasyon Kurumu’yla (TAK) irtibata geçilmesine karar verilmiştir. 7. Coğrafya Öğretmenliği bölümleri ile mezunlarının sorunları ve sahip olmaları gereken mesleki yeterliliklerin ortaya konması için bir çalışma yapılmasına, yapılacak çalışma ile bir rapor oluşturulmasına, bu konuda kolaylaştırıcı olarak Doç. Dr. Kenan Arıbaş’ın görev almasına karar verilmiştir. Yukarıda maddeler halinde ortaya konan toplantı kararları ve görevlerin öncelik sırası çerçevesinde gerçekleştirilmesi değerlendirilmiştir. Bu açıdan mesleki tanırlılık ve konumlama süreçlerinin öncelikle tamamlanması, sonrasında ders içerikleri, yeterlikler, bölümlere öğrenci alımında LYS’de uygulanacak puan türünün de, ortaya konan bu çalışmalar neticesinde tasarlanması uygun görülmüştür. Bölümlere öğrenci alınmasında Türkçe, Matematik ve Coğrafya birikimlerinin yanında temel bir yabancı dil seviyesinin de gerekliliğinin ilgili birimlere iletilmesi gereklidir. Ayrıca, TCK Yönetim Kurulu Başkanı Y.Doç.Dr. T.Ahmet ERTEK tarafından yapılan bir açıklamayla; TCK olarak önümüzdeki dönemde yapılacak olan bilimsel toplantılara katılımın desteklenmesinin yanında;  TÜCAUM 2012 toplantısında mesleki yeterlilik konusunda bir oturum düzenlenmesinin teşvik edilmesine,  Tematik coğrafi çalıştay ve sempozyumların sürdürülmesine; 22-24 Kasım 2012 tarihleri arasında Aksaray’da “İç Anadolu Obrukları Çalıştayı” düzenlenmesine,  Nisan 2013’de “Uluslararası Coğrafya Öğretmenleri Sempozyumu”nun İstanbul’da düzenlenmesi konularının da meslektaşlarımıza duyurulmasına karar verilmiştir. Kıymetli Coğrafyacılar, Coğrafya mesleğinin en önemli konularından biri olarak ”Mesleki Tanırlılık” problemi uzun yıllardır halen “COĞRAFYACI”ların gündeminde bulunmaktadır. Geçen yıl Türk Coğrafya Kurumu (TCK) davetivle, Ankara Üniversitesi Coğrafya Bölümü Başkanı Prof.Dr. İhsan ÇİÇEK hocanın evsahipliğinde; ülkemiz coğrafya bölüm başkanları ya da bölüm temsilcileri ile coğrafya anabilim dalı başkanları ya da anabilim dalı temsilcilerinin (24 Coğrafya Bölümü ve 10 Coğrafya Anabilim Dalını temsilen 13 üniversiteden 19 hocamızın ve 5 TCK Yönetim Kurulu Üyesinin) katılımıyla, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Coğrafya Bölümü Farabi Salonu’nda 4 Temmuz 2011 Pazartesi günü 09.00-17.00 arasında “Coğrafya Mesleği Tanırlılık Çalıştayı-2011” ismiyle bir toplantı yapılmıştır. Toplantının detayı www.tck.org.tr isimli kurum internet sitesinden izlenebilir. Aynı gün katılımcıların arasından belirlenen ve aşağıda isimleri yazılı meslektaşlarımızdan oluşan bir komisyon oluşturulmuştur: Doç.Dr. Tuncer DEMİR (Koordinatör – Harran Üniversitesi) Prof.Dr. Ali ÖZÇAĞLAR (Ankara Üniversitesi) Prof.Dr. Barbaros GÖNENÇGİL (İstanbul Üniversitesi ve TCK Başkan Yardımcısı) Prof.Dr. Telat KOÇ (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi) Doç.Dr. Murat KARABULUT (Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi) Prof.Dr. Şevket IŞIK (Ege Üniversitesi) Geçen bir yıllık süre içinde birçok problemizin çözümü ile ilgili hocalarımızın ve meslektaşlarımızın görüşü alınmış, hatta birçok kongre, çalıştay, sempozyum ve seminerde tartışma fırsatı da bulunmuştur. Ekte görüleceği üzere, koordinatör Prof.Dr. Tuncer DEMİR hocanın meslektaşlarına hitaben yazıp, oluşturduğu genel bir görüş metni bulunmaktadır. Burada yazılı metin, zaten coğrafyacıların neredeyse tamamının desteklediği ve çözüm bekleyen problemlerin özünü oluşturmaktadır. Bu amaçla, ilk paragrafta altı çizili olarak gösterilmiş olan maddelerin gündeme alınması kaydı ve Türk Coğrafya Kurumu (TCK) davetivle ve 2. kez yine Ankara Üniversitesi Coğrafya Bölümü Başkanı Prof.Dr. İhsan ÇİÇEK hocanın evsahipliğinde; siz ülkemiz üniversitelerinin coğrafya bölüm başkanları ya da bölüm temsilcileri ile coğrafya anabilim dalı başkanları ya da anabilim dalı temsilcilerinin ve arzu eden öğretim üyelerimizin katılımıyla, 3 Temmuz 2012 Salı günü 09.00-17.00 arasında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Coğrafya Bölümü Farabi Salonu’nda yapılacak “Coğrafya Mesleği Tanırlılık Çalıştayı-2012” isimli toplantıya katılımınızı rica ederim. Derin saygı ve selamlarımla, 23.06.2012 Y.Doç.Dr. T.Ahmet ERTEK Türk Coğrafya Kurumu Başkanı 0535 466 02 03 taertek@istanbul.edu.tr taertek@gmail.com

Yorum Ekleme Formu

Etkinlik: MINUTES OF THE MEETING

Tanırlılık Çalıştayı Spot Etkinlik