Haberler IGU NEWS

TÜCAUM VII. COĞRAFYA SEMPOZYUMU 2012

TÜCAUM VII. COĞRAFYA SEMPOZYUMU 2012

Ankara Üniversitesi Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi (TÜCAUM) TÜCAUM VII. COĞRAFYA SEMPOZYUMU 2012 SEMPOZYUM PROGRAMI 18-19 EKİM 2012 Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih – Coğrafya Fakültesi Farabi, Muzaffer Göker, Piri Reis Salonları ANKARA DÜZENLEME KURULU BAÞKANI: Prof.Dr. Ali ÖZÇAĞLAR DÜZENLEME KURULU Prof.Dr. Ali ÖZÇAĞLAR Prof.Dr. İhsan ÇİÇEK Prof.Dr. Uğur DOĞAN Yrd.Doç.Dr. Nuri YAVAN Öğr.Gör.Dr. Rüya BAYAR YÜRÜTME KURULU Prof.Dr. Ali ÖZÇAĞLAR Öğr.Gör.Dr. Rüya BAYAR Arş.Gör. Kerime KARABACAK Arş.Gör. Ceyda KURTAR İLETİÞİM: Ankara Üniversitesi, Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi,Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, 06100, Sıhhıye / ANKARA Tel: (312) 310 32 80-1211 veya 1115 Faks: (312) 310 57 13 E-posta: tucaum@ankara.edu.tr 18 Ekim 2012 Perşembe / Farabi Salonu 09:00-10:00 Kayıt 10:00-11:00 AÇILIÞ KONUÞMALARI Prof.Dr. Ali ÖZÇAĞLAR Ankara Üniversitesi, TÜCAUM Müdürü Prof.Dr. Rahmi ER Ankara Üniversitesi, D.T.C.F. Dekanı Prof.Dr. Erkan İBİÞ, Ankara Üniversitesi Rektörü Muzaffer Göker Salonu ”Ekonomik Coğrafya, Yerel/Kentsel Gelişme ve Bölgesel Kalkınma Seksiyonu” I. Oturum Oturum Başkanı: Mehmet Somuncu, Ankara Üniversitesi 11:00-11:20 Nuri Yavan, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Coğrafya Bölümü, Ankara  Türkiye’de Teşviklerin Bölgesel Belirleyicileri: Mekânsal ve İstatistiksel Bir Analiz 11:20–11:40 Mete Başar Baypınar ve Ayşe Nur Albayrak, İTÜ Mimarlık Fakültesi Þehir ve Bölge Planlama Bölümü İstanbul ve Gebze İleri teknoloji Enstitüsü Mimarlık Fakültesi Þehir ve Bölge Planlama Bölümü, İstanbul  Türkiye’de Bölgesel Politikalar ve Yatırım Teşvikleri 11:40–12:00 Ayşe Nur Albayrak ve Gülden Erkut, Gebze İleri Teknoloji Enstitüsü, Mimarlık Fakültesi Þehir ve Bölge Planlama Bölümü, İstanbul ve İTÜ Mimarlık Fakültesi Þehir ve Bölge Planlama Bölümü İstanbul  Kalkınma Ajansları ve Bölgesel Rekabet Gücü Perspektifinde Bölge Planı Deneyimlerinin Anlattıkları 12:00 – 13:00 Öğle Yemeği II. Oturum Oturum Başkanı: Osman Gümüşçü, Çankırı Karatekin Üniversitesi 13:00–13:20 Doğan Dursun, Atatürk Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Þehir ve Bölge Planlama Bölümü, Erzurum  Yaratıcı Endüstrilerin Kümelenme Dinamikleri: Türkiye Örneği 13:20–13:40 Mehmet Gürbüz ve Selahattin Bilici, KSÜ Fen Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü, Kahramanmaraş  Kuyumculukta Bölgesel Uzmanlaşma ve Kümelenme: Kahramanmaraş Örneği 13:40–14:00 Fulya Yatmaz, Kalkınma Bakanlığı Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü  Türkiye’nin Girişimcilik ve Yenilik Haritası 14:00-14:20 Tolga Levent ve Yasemin Sarıkaya Levent, Mersin Üniversitesi Þehir ve Bölge Planlama Bölümü, Mersin  RIS-Mersin Projesi ve Mersin Bölgesel Yenilik Stratejisi: Yenilik Üzerine Yerel Bir Değerlendirme 14:20 – 14:40 Çay-Kahve Arası III. Oturum Oturum Başkanı: Uğur Eser, Abant İzzet Baysal Üniversitesi 14:40–15:00 Ebru Arıcıoğlu ve Þekip Yazgan, Niğde Üniversitesi, İktisat Bölümü, Niğde ve Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, İktisat Bölümü, Ağrı  Liberalleşme ve Türkiye’nin Ekonomik Coğrafyası 15:00-15:20 İrfan Kaygalak, Uşak Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü, Uşak  Türkiye’de İmalat Sanayisinde Yoğunlaşma Eğilimi ve Yeni Bölgesel Oluşumlara Etkisi 15:20–15:40 Aksel Ersoy, Birmingham Üniversitesi Coğrafya Bölümü, İngiltere  Türkiye’deki 500 Büyük Þirketin Coğrafi Dağılımı 15:40-16:20 Saliha Koday ve Kübra Erhan, Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü, Erzurum  Gerede’de Deri Sanayisi ve Çevresel Etkileri 16:20 – 16:40 Çay-Kahve Arası IV. Oturum Oturum Başkanı: Saliha Koday, Atatürk Üniversitesi 16:40-17:00 Demet Çalışkan Önder, ODTÜ, Þehir ve Bölge Planlama Bölümü, Mimarlık Fakültesi, Ankara  Cumhuriyet Dönemi Ankara’sında Kentsel Eğlence Coğrafyasının Değişimi: Toplumsallaşmanın Mekânından Tüketimin Mekânına 17:00-17:20 Doğan Dursun ve Defne Dursun, Atatürk Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Þehir ve Bölge Planlama Bölümü, Erzurum ve ODTÜ, Mimarlık Fakültesi, Þehir ve Bölge Planlama Bölümü, Ankara  Film Endüstrisinde Küreselleşme Süreci ve Eklemlenme Modelleri: Türk Film Endüstrisi Örneği 17:20-17:40 Dilcu Gönül, Gülden Erkut, İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Þehir ve Bölge Planlaması Bölümü, İstanbul  Kazananlar ve Kaybedenler? Beşeri Sermaye Akımları ve Kentsel Büzüşmeye İlişkisel Yaklaşım 17:40-18:00 Taşkın Deniz, Karabük Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü, Karabük  2009 Küresel Kriz Öncesi ve Sonrası Türkiye’ye Gerçekleşen Uluslar Arası Doğrudan Yatırımlar Üzerine Bir Değerlendirme 18 Ekim 2012 Perşembe Piri Reis Salonu ”Fiziki Coğrafya Seksiyonu” I. Oturum Oturum Başkanı: İhsan Çiçek, Ankara Üniversitesi 11:00-11:20 Recep Yurt, Gazi Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Ankara  Doğu Karadeniz Bölümü Doğal Afet Haritasının Planlanması 11:20-11:40 Sevil Ceyran, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara  Türkiye’de Ölüme Neden Olan Depremlerin Coğrafi Dağılışı (M.S. 500-2011) 11:40-12:00 Murat Türkeş, Gökhan Altan, Muhammed Z. Öztürk, Çanakkkale 18 Mart Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü, Çanakkale  Türkiye’de 2011 Yılı Orman Yangınlarının Keetch-Byram Kuraklık İndisi İle Analizi 12:00-12:20 Cihan Yıldız, Tuncer Demir , Harran Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü, Þanlıurfa  Yarıkurak Bölgelerde Farklı Bakı Koşullarına Sahip Yamaçlarda Erozyon Süreçlerinin İncelenmesi (Akziyaret Köyü -Þanlıurfa) 12:20 – 13:00 Öğle Yemeği II. Oturum Oturum Başkanı: Uğur Doğan, Ankara Üniversitesi 13:00-13:20 Gül Þimşek, Atatürk Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Þehir ve Bölge Planlama Bölümü, Erzurum  Kentsel Akarsuların Kent Formları Üzerindeki Etkisi 13:20-13:40 Alpay Tırıl, Sinop Üniversitesi, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksek Okulu, Sinop  Biyocoğrafya Bağlamında Türkiye Kuşları: Küresel Ölçekte Tehdit Altındaki Bazı Kuş Türlerinin Coğrafi Dağılımı ve Koruma Sorunları 13:40-14.00 Selahattin Polat, Yıldız Güney, Gözde Zorlu, Uşak Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü, Uşak  Barladağ ve Kapıdağ’ında Yamaç Akıntılarının Coğrafi Çevre Üzerine Etkileri 14:00-14:20 Cihan Bayraktar, İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü, İstanbul  Akdağ Kütlesinin (Batı Toroslar) Jeomorfolojik Evrimine Morfometrik Yaklaşım 14:20 – 14:40 Çay-Kahve Arası III. Oturum Oturum Başkanı: Necla Türkoğlu, Ankara Üniversitesi 14:40-15:00 Erkan Yılmaz, Onur Çalışkan, Necla Türkoğlu, İhsan Çiçek, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Coğrafya Bölümü ve Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Ankara  Türkiye’de Sıcaklık ve Yağışın Düzensizliği (1950-2003) 15:00-15:20 Neşe Duman, Necla Türkoğlu, İhsan Çiçek, Çankırı Karatekin Üniversitesi, Coğrafya Bölümü, Çankırı  Türkiye’de Yağış ve Ortalama Sıcaklıklarda Eğilimler 15:20-15:40 Onur Çalışkan, Necla Türkoğlu, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Coğrafya Bölümü ve Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Ankara  Türkiye’de Aylık Ortalama Termal Konfor Koşullarının Zaman-Mekansal Analizi (1975-2008) 15.40-16:00 Zahide Acar Deniz, Çanakkkale 18 Mart Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü, Çanakkale  2010 Yaz Mevsimi 850 Hpa Reanaliz Günlük Sıcaklık Verilerindeki Değişkenlik ve 2010 Yaz 16:00 – 16:20 Çay-Kahve Arası 16:20-16:40 Yüksel Güçlü, Sakarya Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Sakarya  Türkiye’nin Karadeniz Kıyılarında Deniz Suyu Yüzey Sıcaklıkları Anomalileri 16:40-17:00 Aylin Çalışkan, Onur Çalışkan, Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Ankara  Türkiye’deki Kar Yağışının Jeoistatistik Modellerle Hesaplanması (1975-2010) 17:00-17:40 Onur Yıldız, Biyolog, Fosil Kolleksiyoneri.  Canlı Tarihi ve Canlıların Tarihi. 19 Ekim 2012 Cuma Muzaffer Göker Salonu ”Ekonomik Coğrafya, Yerel/Kentsel Gelişme Ve Bölgesel Kalkınma Seksiyonu” PANEL Oturumu I: Coğrafi Düşüncenin Tarihi, Felsefesi ve Metodolojisi Oturum Başkanı: İlhan Kaya, Dicle Üniversitesi 09:00-09:20 Senem Kurtar, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Felsefe Bölümü, Ankara  Mekânı Yaşamak: Lefebvre ve Mekânın Diyalektik Oluşumu 09:20-09:40 Murat Karabulut, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fak. Coğrafya Bölümü, Kahramanmaraş  20. Yüzyılda Coğrafi Düşüncede Medyana Gelen Değişimler 09:40-10:00 Suat Tuysuz ve Nuri Yavan, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Coğrafya Bölümü, Ankara  Bölgesel Coğrafya Yaklaşımı ve Türk Coğrafyasındaki Etkileri Üzerine Kritik Bir Değerlendirme 10:00–10:20 Sezgi Durgun, Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü (İngilizce), İstanbul  Okul Coğrafyasında “TOPOPHILIA”, Bir Karşılaştırma: 1930’lar ve 2000’ler’de Ulusal Coğrafya Anlatıları 10:20 – 10:40 Çay-Kahve Arası PANEL Oturumu II: Coğrafi Düşüncenin Tarihi, Felsefesi ve Metodolojisi Oturum Başkanı: Nuri Yavan, Ankara Üniversitesi 10:40-11:00 İlhan Tekeli, ODTÜ, Mimarlık Fakültesi, Þehir ve Bölge Planlama Bölümü, Ankara  Türkiye’de Coğrafyacıların Çok Paradigmalı Bir Bilim Dünyasında Yaşamayı Öğrenmesi Gerekiyor 11:00-11:20 Osman Gümüşcü, Çankırı Karatekin Üniversitesi, Coğrafya Bölümü, Çankırı  Katip Çelebi’den Günümüze Türkiye’de Coğrafyanın Tarihi Serüveni 11:20–11:40 İlhan Kaya, Dicle Üniversitesi, Coğrafya Eğitimi B., Diyarbakır  Coğrafi Araştırmalarda Teori ve Veri İlişkisi Sorunu 11:40–12:00 Yılmaz Arı, Balıkesir Üniversitesi, Coğrafya Bölümü, Balıkesir  Bölgesel Coğrafyadan Sayısal Devrime ve Nitel Yaklaşımlara: Kişisel Bir Gelişim Hikâyesi 12.00 – 13.00 Öğle Yemeği I. Oturum Oturum Başkanı: Yılmaz Arı 13:00–13:20 Tuba İnal Çekiç, Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Þehir ve Bölge Planlama Bölümü, İstanbul  Türkiye’de Bölgeler Arası Gelişmişlik Farklarının Güven ve Sosyal Sermaye Perspektifinden Analizi 13:20–13:40 Metin Kabalcı ve Gözde Metin, Türkiye İstatistik Kurumu, Ankara Bölge Müdürlüğü, Ankara  İllere Göre Eğitim Düzeyi Göstergeleri 13:40-14:00 Ebru Seçkin, Yıldız Teknik Üniversitesi, Þehir ve Bölge Planlama Bölümü, İstanbul  Türkiye’deki Taze Sebze ve Meyve Tedarik Zincirinde Yapısal Değişimler: Kırsal Gelişme İçin Fırsatlar ve Tehditler 14:00-14:20 Ozan Hovardaoğlu, Erciyes Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Þehir ve Bölge Planlama Bölümü, Kayseri  Kırsal Kalkınma, Yaşam Kalitesi ve Yakın-Kırsal: Türkiye’de Kırsal Kalkınma Stratejileri İçin Bir Kavramsal Çerçeve Önerisi 14:20 – 14:40 Çay-Kahve Arası II. Oturum Oturum Başkanı: Murat Özgür, Ankara Üniversitesi 14:40–15:00 Cevdet Yılmaz, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Samsun  Sanayide Yer Seçimi ve Küreselleşme: Ayancık-Zingal Örneği (Sinop) 15:00-15:20 Meryem Hayır, Yıldız Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Anabilim Dalı, İstanbul  Yaşayan Bir Organizma Olarak Þehir- Büzüşen Þehir Kavramı ve Leipzig Örneği 15:20-15:40 M. Ragıp Kalelioğlu, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Coğrafya Bölümü, Ankara  İkametgâh Memnuniyeti Bağlamında Konut Yer Seçimi: Bolu Kenti Örneği 15:40-16:00 Tülay Öcal, Niğde Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sosyal Bilgiler ABD Öğr. Niğde  Tarsus Kentinde Tarihi-Kültürel Miras Bölgelerinin Turizm Planlaması 16:00-17:00 Çay Kahve Arası 17:00-17:40 TÜRK COĞRAFYA KURUMU SUNUMU 17:40-18:20 PİRİ REİS PROJESİ VE COĞRAFYACILAR DERNEĞİNİN TANITIMI 18:20 KAPANIÞ 19 Ekim 2012 Cuma Piri Reis Salonu "Coğrafi Bilgi Sistemleri Uygulamaları, İdari Coğrafya, Arazi Kullanımı ve Planlama Seksiyonu" I.Oturum Oturum Başkanı: Ali Özçağlar, Ankara Üniversitesi 09:00-09:20 Hulusi Karagel, Hatay Bilim ve Sanat Merkezi, Coğrafya Bölümü, Hatay  Mülki İdare Sınırlarının Belirlenmesi ile İlgili Kuramsal Yaklaşımlar ve Türkiye’deki Geçerli Uygulamalar 09:20- 09:40 Bekir Gökmen, Çankırı Karatekin Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü, Çankırı  İdari Bölünüş Esaslı Coğrafi Analize Bir Örnek: 1927 Tarihli Tosya Kazası Haritası 09:40-10:00 Fatih Altuğ, Giresun Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü, Giresun  İdari Coğrafya Özellikleri Bakımından Þereflikoçhisar İlçesi’nin Analizi 10:00-10:20 Mehmet Özcanlı, Harran Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü, Þanlıurfa  Diyarbakır Merkez İlçe İdari Coğrafya Analizi 10:20-10:40 Ahmet Atasoy, Reşat Geçen ,Hüseyin Korkmaz , Mustafa Kemal Üniversitesi Fen – Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü, Hatay  Siyasi Coğrafya Açısından Türkiye (Hatay) – Suriye Sınırı 10:40 – 11:00 Çay-Kahve Arası II.Oturum Oturum Başkanı: Saliha Koday, Atatürk Üniversitesi, 11:00- 11:20 Zeki Koday, Atatürk Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü, Erzurum  Yeri Değiştirilen Köy Yerleşmelerine Örnek: Aşağı Çat, Yukarı Çat ve Taşağıl Köyleri 11:20-11:40 İlhan Oğuz Akdemir, Fethi Ahmet Canpolat, Fırat Üniversitesi İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi Coğrafya Bölümü, Elazığ  Türkiye’nin Kırsal Nüfus Problemi ve Coğrafi Boyutları 11:40-12:00 İlker Yiğit, Çankırı Karatekin Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü, Çankırı  Çankırı Þehrinin Mekânsal Gelişimi 12:00-12:20 Fatih Akça, Barış Taş, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü, Afyon  Ödemiş Þehrinde Mala Karşı İşlenen Suçların Coğrafi Analizi 12:20-13:00 Öğle Yemeği III. Oturum Oturum Başkanı: Hakan Yiğitbaşıoğlu, Ankara Üniversitesi 13:00-13:20 Serpil Menteşe, Þermin Tağıl , Bilecik Þeyh Edebali Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü, Bilecik ve Balıkesir Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü, Balıkesir  Topografyanın Hava Kirliliği Üzerindeki Etkisi: Zonguldak Örneği 13:20-13:40 Muammer Çakır, Barış Taş , Afyon Kocatepe Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü, Afyon  CBS Yardımıyla Mermer Sanayi Alanlarının Planlamasına İsçehisar Örneği 13:40-14:00 Ayşe Okuyucu, Mehmet Somuncu, Bilecik Þeyh Edebali Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü, Bilecik ve Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Coğrafya Bölümü, Ankara  Osmaneli Kentsel Sit Alanındaki Kültürel Mirasın Korunmasında CBS’nin Önemi 14:00-14:20 Þermin Tağıl, Þevket Danacıoğlu, Balıkesir Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü  LANDSAT Uydu Görüntüleri Kullanılarak Manyas Gölü ve Çevresinde Arazi Örtüsü Değişimi 14:20-14:40 Kerime Karabacak, Erkan Yılmaz, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Coğrafya Bölümü, Ankara  Arazi Örtüsünün Kontrollü Sınıflandırılması Sırasında Karşılaşılan Sorunlar 14:40-15:00 Çay Kahve Arası IV.Oturum Oturum Başkanı: Mehmet Somuncu, Ankara Üniversitesi 15:00-15:20 Döndü Üçeçam Karagel, Mustafa Kemal Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü, Hatay  Osmaniye İli Taşra İlçe Merkezlerindeki Þehirsel Arazi Kullanım Modelleri ve Karşılaştırmalı Analizi 15:20-15:40 İsmail Ege, Ali Özçağlar, Mustafa Kemal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü, Hatay ve Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Coğrafya Bölümü, Ankara  Sürdürülebilir Arazi Kullanımı Bakımından Dümbelek Platosundaki Yaylalar 15:40-16:00 Salih Þahin, Rüya Bayar, Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Orta Öğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Bölümü ve Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Coğrafya Bölümü, Ankara  Kızılırmak Üzerindeki Obruk Barajının Arazi Kullanımına Etkileri 16:00-16:20 Nurettin Özgen, Sabri Karadoğan, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Coğrafya Bölümü ve Dicle Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Diyarbakır  Hidroelektirik Santrallerin (HES) Mekânsal Etkileri ve Coğrafi Planlamaya Yönelik Öneriler: Kirazlı ve Alkumru Barajları (Siirt) 16:20-16:40 İsmail Ege, Baran Yolcu, Mustafa Kemal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü, Hatay  Farklı Bir Kullanıma Sahip Olan “Orbuklar” Bildiri Sahipleri (İsimler soyadı sırasına göre alfabetik olarak düzenlenmiştir) Akça Fatih Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyon. Akdemir İlhan Oğuz Fırat Üniversitesi, Elazığ. Albayrak Ayşe Nur Gebze İleri Teknoloji Enstitüsü,İstanbul. Altan Gökhan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi,Çanakkale. Altuğ Fatih Giresun Üniversitesi, Giresun. Arı Yılmaz Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir. Arıcıoğlu Ebru Niğde Üniversitesi, Niğde. Atasoy Ahmet Mustafa Kemal Üniversitesi, Hatay. Bayar Rüya Ankara Üniversitesi, Ankara. Baypınar Başar Mete İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul. Bayraktar Cihan İstanbul Üniversitesi, İstanbul. Bilici Selahattin Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi,Kahramanmaraş. Canpolat Fethi Ahmet Fırat Üniversitesi, Elazığ. Ceyran Sevil Ankara Üniversitesi, Ankara. Çakır Muhammed Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyon. Çalışkan Aylin Ankara Üniversitesi, Ankara. Çalışkan Onur Ankara Üniversitesi, Ankara. Çekiç İnal Tuba Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul. Çiçek İhsan Ankara Üniversitesi, Ankara. Danacıoğlu Þevket Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir. Demir Tuncer Harran Üniversitesi, Þanlıurfa. Deniz Taşkın Karabük Üniversitesi, Karabük. Deniz Acar Zahide Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale. Duman Neşe Çankırı Karatekin Üniversitesi, Çankırı. Durgun Sezgi Marmara Üniversitesi, İstanbul. Dursun Doğan Atatürk Üniversitesi, Erzurum. Dursun Defne Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara. Ege İsmail Mustafa Kemal Üniversitesi, Hatay. Erhan Kübra Atatürk Üniversitesi, Erzurum. Erkut Gülden İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul. Ersoy Aksel Birmingham Üniversitesi, İngiltere. Geçen Reşat Mustafa Kemal Üniversitesi, Hatay. Gökmen Bekir Çankırı Karatekin Üniversitesi, Çankırı. Gönül Dilcu İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul. Güçlü Yüksel Sakarya Üniversitesi, Sakarya. Güney Yıldız Uşak Üniversitesi, Uşak. Gümüşçü Osman Çankırı Karatekin Üniversitesi, Çankırı. Gürbüz Mehmet Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Kahramanmaraş. Hayır Meryem Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul. Hovardaoğlu Ozan Erciyes Üniversitesi, Kayseri. Kabalcı Metin Türkiye İstatistik Kurumu, Ankara. Kalelioğlu Ragıp M. Ankara Üniversitesi, Ankara. Karabacak Kerime Ankara Üniversitesi, Ankara. Karabulut Murat Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Kahramanmaraş. Karadoğan Sabri Dicle Üniversitesi, Diyarbakır. Karagel Hulusi Hatay Bilim ve Sanat Merkezi, Hatay. Karagel Üçeçam Döndü Mustafa Kemal Üniversitesi, Hatay. Kaya İlhan Dicle Üniversitesi, Diyarbakır. Kaygalak İrfan Uşak Üniversitesi, Uşak. Koday Saliha Atatürk Üniversitesi, Erzurum. Koday Zeki Atatürk Üniversitesi, Erzurum. Korkmaz Hüseyin Mustafa Kemal Üniversitesi, Hatay. Kurtar Senem Ankara Üniversitesi, Ankara. Levent Tolga Mersin Üniversitesi, Mersin. Menteşe Serpil Bilecik Þeyh Edebali Üniversitesi, Bilecik. Metin Gözde Türkiye İstatistik Kurumu, Ankara. Okuyucu Ayşe Bilecik Þeyh Edebali Üniversitesi, Bilecik. Öcal Tülay Niğde Üniversitesi, Niğde. Önder Çalışkan Demet Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara. Özcanlı Mehmet Harran Üniversitesi, Þanlıurfa. Özçağlar Ali Ankara Üniversitesi, Ankara. Özgen Nurettin Ankara Üniversitesi, Ankara. Öztürk Muhammed Z. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi,Çanakkale. Polat Selahattin Uşak Üniversitesi, Uşak. Sarıkaya Yasemin Mersin Üniversitesi, Mersin. Seçkin Ebru Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul. Somuncu Mehmet Ankara Üniversitesi, Ankara. Þahin Salih Gazi Üniversitesi, Ankara. Þimşek Gül Atatürk Üniversitesi, Erzurum. Tağıl Þermin Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir. Taş Barış Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyon. Tekeli İlhan Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara. Tırıl Alpay Sinop Üniversitesi, Sinop. Tusuz Suat Ankara Üniversitesi, Ankara. Türkeş Murat Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi,Çanakkale. Türkoğlu Necla Ankara Üniversitesi, Ankara. Yatmaz Fulya Kalkınma Bakanlığı Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü, Ankara. Yavan Nuri Ankara Üniversitesi, Ankara. Yazgan Þekip Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Ağrı. Yılmaz Cevdet Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun. Yıldız Cihan Harran Üniversitesi, Þanlıurfa. Yıldız Onur Fosil Kolleksiyoneri. Yılmaz Erkan Ankara Üniversitesi, Ankara. Yiğit İlker Çankırı Karatekin Üniversitesi, Çankırı. Yolcu Baran Mustafa Kemal Üniversitesi, Hatay. Yurt Recep Gazi Üniversitesi, Ankara. Zorlu Gözde Uşak Üniversitesi, Uşak.

Yorum Ekleme Formu

Haber: TÜCAUM VII. COĞRAFYA SEMPOZYUMU 2012