Haberler IGU NEWS

Türk Coğrafya Kurumu Liselerarası Ulusal Proje / Kısa Belgesel Yarışması (6)

TÜRK COĞRAFYA KURUMU LİSELERARASI ULUSAL PROJE / KISA BELGESEL YARIÞMASI (6)

TÜRK COĞRAFYA KURUMU LİSELERARASI ULUSAL PROJE / KISA BELGESEL YARIÞMASI (6) ADI:

Türk Coğrafya Kurumu Liselerarası Ulusal Proje / Kısa Belgesel Yarışması (6) ANA TEMA: TEKNOLOJİ ve MEKAN ALT BAÞLIKLAR: - Sanayileşme ve Kentleşme - Teknoloji ve Çevre Düzenlemeleri - Uzaktan Algılama ve Mekan Analizleri - Coğrafi Bilgi Sistemleri (GIS) ve Mekansal Kullanımları - Yapay Ekosistemler - Suni Adalar - Ekonomik Süreçlerde Teknolojik Gelişmeler - Teknoloji ve Turizm Faaliyetleri Sorgulanacak ve proje üretilecek bazı konu başlığı örnekleri: • Teknolojik gelişmeler sonucunda ortaya çıkan çevresel sorunlar ve çözüm önerileri. • Sanayi ve kentleşmenin coğrafi görünüm üzerindeki etkileri. • Tarımda teknolojik gelişmelere bağlı sorunlar ve çözüm önerileri. • Teknolojik gelişmelerin maden işletmeciliğindeki yeri, sorunlar ve çözüm önerileri. TÜRÜ: Proje Tabanlı Araştırma Yarışması. AMACI: - Öğrencilerin okulda öğrendikleri bilgileri kullanabilmeleri ve pekiştirmeleri, - Coğrafya bilgi ve becerilerini kullanarak insan mekan ilişkisi üzerine gözlem, araştırma, arazi çalışması, deney, anket çalışması ve analiz-sentez yapabilme yeteneklerinin geliştirilmesi. - Öğrencilerin sorun tanımlama ve sorun çözme yeteneklerinin coğrafya bilgisi ile geliştirilmesi. - Öğrencilerimizin yaşadıkları mekana sahip çıkma bilincinin geliştirilmesi. - Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) kullanımının yaygınlaştırılması. - Okullarda Coğrafya Kulüplerinin Kurulması ve yaygınlaşmasının sağlanması. - Okullar, öğretmenler ve öğrenciler arasında, coğrafya etkinlikleri çerçevesinde ilişki ve iş birliğinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. DAYANAKLAR: 1. Türk Coğrafya Kurumu Tüzüğü 2. Orta Öğretim Coğrafya Müfredet Programı 3. Ödev Yönetmeliği 4. Eğitici Kollar Yönetmeliği YARIÞMA KURALLARI: - Proje / kısa belgesel çalışmaları, yukarıda belirtilen tema ile ilişki kurularak seçilecek konular üzerine olmalıdır. - Okul ve öğrenciler yarışmaya birden fazla proje çalışması ile katılabilirler. - Yarışmaya öğrenciler Coğrafya Öğretmenlerinin rehberliğinde ve danışmanlığında bireysel veya grup olarak katılabilirler. - Gruplar en fazla 3 öğrenciden oluşacaktır. - Proje raporları araştırma tekniklerine ve uluslararası bilim kurallarına uygun olarak hazırlanacaktır. - Proje raporlarında dipnotlar mutlaka kullanılacak, sayfa sonunda ya da tamamı çalışmanın sonunda yer alabilecektir. - Kaynaklar; yayın, fotoğraf, kamera görüntüsü, gözlem, istatistik, mülakat ve anket vb. olabilir. - CBS + Arazi Çalışması ve bunların sonuç raporları projelerde aranan yöntemler arasında olacaktır. - Derleme veya herhangi bir kaynaktan kopyalama değerlendirmeye alınmayacaktır. Bu konuda sorumluluk proje sahiplerine aittir. - 22 Þubat 2013 tarihine kadar başvuru yapılabilecektir. Hazırlanan çalışmalar 19 Nisan2013 tarihine kadar Türk Coğrafya Kurumuna ulaştırılacaktır. - Değerlendirme sonuçları proje tesliminden kısa bir süre sonra web sitemizde yayınlanacak ve ayrıca proje sahiplerine bildirilecektir. - Ödül töreni 11 Mayıs 2013 Cumartesi günü Adapazarı Özel ENKA Okulları’nda yapılacaktır. - İlk 3 dereceyi alan çalışmalar ödüllendirilecektir. - Türk Coğrafya Kurumu gerek görürse mansiyon ödülü de verebilir. - Yarışmaya gönderilen projeler yarışmacılara iade edilmez. - Tüm katılımcı okul, öğretmen ve öğrencilere sertifika verilecektir. - Þartnamede yazılı proje koşullarına ve projenin sunuş formatına uygun olmayan çalışmalar kabul edilmeyecektir. - Kısa Belgesel Yarışması’nın ana teması proje yarışması ile aynı olup “TEKNOLOJİ ve MEKAN”dır. - Süresi jenerik dahil 10 dakikayı aşmayan kısa belgesel filmler, sayı sınırlaması gözetmeksizin yarışmada yer alabilir. Milli Eğitim genel ahlak ilkelerine uymayan filmler değerlendirmeye alınmayacaktır. - Yarışmaya gönderilen filmlerin yönetmenlerine haber vermek ve onayını almak koşulu ile ticari amaç gözetmeksizin düzenlenen gösterimlerde yer alması yarışmacı tarafından kabul edilmiş sayılır. - Orijinal format fark etmeksizin tertip komitesine, filmin 4 adet DVD kopyası ve tanıtım malzemeleri ( Afiş, Broşür v.s.)gönderilir. Yarışmaya katılacak belgesellerin yer aldığı DVD kopyaların üzerlerine belgeselin adı, süresi, okul ve yönetmen adı yazılmalıdır. Kısa belgesellere ait afişler çıktıları alınmadan bir CDye kaydedilerek posta yoluyla gönderilecektir. Fimlerin/afişlerin görüntü boyutu, çözünürlükleri yüksek olmalıdır. Yarışmaya katılan yapıtların kopyası TCK arşivinde saklanır ve filmler iade edilmez. - Filmler, DVD veya VCD oynatıcılarda ya da bilgisayar ortamında izlenilebilecek formatlarda hazırlanmalıdır. Bilgisayar ortamında izlenecek filmlerin türü *.wmv , *.mpeg , *.avi biçiminde hazırlanabilir. ( *.mp4 formatı kabul edilemez. ) - Filmlerin Türkçe veya Türkçe altyazılı olması gerekmektedir. - Değerlendirme Komitesi - Seçici kurulun yargısı kesindir. - Daha önce ulusal ya da uluslararası yarışmalara katılmış ve bu yarışmalardan ödül almış olmak katılmaya engel değildir. Ancak, eserlerin TCK’ya devredilmesi öngörülen hakların devrine engel teşkil etmemelidir. Yarışmaya katılanlar, eserlerinin özgün olduğunu; 3.kişilerin telif hakları veya diğer haklarını ihlal etmediğini; eserlerinde kullanmış oldukları her türlü eserle ilgili olarak, eser sahipleri ve bağlantılı hak sahiplerinden gerekli izni aldıklarını; ödül kazandıkları takdirde, bu hakları TCK’ya devretmeye yetkili olduklarını ve bu hakların TCK tarafından kullanılmasından dolayı ortaya çıkabilecek taleplerden TCK’yı muaf tutmayı; eserlerinde yer alan veya hizmetlerinden yararlandıkları kişilerin talep edecekleri her türlü tazminat veya sair cezai müeyyidelerin muhatabının kendileri olduğunu; eseri, lisans süresi içerisinde TCK’den başka kuruluşa veya şahsa satmayacaklarını; devir etmeyeceklerini veya hibe etmeyeceklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler. - Özel ödül, mansiyon ve ek ödül kazanan eserler dahil, ödül alan belgeseller için, TCK’ya devredilen hakkın kullanılması nedeniyle, ayrıca herhangi bir bedel ödenmez. - Yarışmaya katılımdan kaynaklanan, kargo, gümrük, navlun ve sigorta bedelleri yarışmacıya aittir. - Yarışmaya katılım için TCK’ya teslim edilen her türlü görsel malzeme, yarışmanın tanıtımı için basılı medya ve internet dahil diğer tüm medyalarda ücretsiz olarak kullanılabilir. - Bu şartnamede belirlenmeyen diğer hususlarda ve katılımın belirli bir sayıya ulaşmaması halinde değerlendirme yapıp yapmama hususundaki karar yetkisi, münhasıran Türk Coğrafya Kurumu’na aittir. - Yarışmaya katılanlar, bu şartları kabul etmiş sayılırlar. ÖNEMİ: - Coğrafya biliminin insan yaşamındaki önemini fark ettirmek. - İnsanın çevresini değerlendirirken Coğrafi Bilgi Sistemlerini kulanmasını sağlamak. - Kendi akışı içinde mekanın insana etkisine karşın, hızla gelişen teknolojinin mekana etkisi hakkında öngörülü sonuçlara varmak. KATILIM KOÞULLARI: Lisenin tüm sınıflarında öğrenci olmak. Başvuru Formu İçin Tıklayınız YARIÞMA TAKVİMİ: • 22 Þubat 2013 Başvuru son tarihi. (Başvuru formu faks, posta yada e-posta olarak yollanmalıdır. Başvurusu gerçekleşen okulların listesi web sitemizde yayınlanacaktır.) • 19 Nisan 2013 Projelerin Son Teslim Tarihi. • 11 Mayıs 2013 Ödül Töreni. DEĞERLENDİRME ÞEKLİ: - Jüri üyeleri, Milli Eğitim Bakanlığı proje hazırlama ve araştırma teknikleri değerlendirme kurallarına uygun olarak değerlendireceklerdir. - Jüri değerlendirme raporları hazırlayacaklardır. - Sonuçlar web sitemizden duyurulacaktır. Yarışması Değerlendirme Kurulu daha sonra duyurulacaktır ÖDÜL TÜRÜ VE MİKTARI: Dereceye giren her öğrenciye çeşitli coğrafya kitapları ve atlaslar. Her öğrenciye coğrafya dergi yıllık abonelikleri. Okul kütüphanelerine Türk Coğrafya Kurumu dergi seti ve haritalar. Öğrencilere madalya ve sertifikalar. Okullara Plaket ve sertifikalar. Not: Sponsorluk çalışmaları ödüllerin arttırılması yönünde sürmektedir. Ödüller ve miktarlarına ve çeşitlerine yapılacak eklemeler gerçekleştikçe duyurulacaktır. ÖDÜL TÖRENİ: 11 Mayıs 2012 Cumartesi tarihinde Adapazarı Özel ENKA Okulları – Sakarya –adresinde yapılacak coğrafya günü etkinlikleri içerisinde gerçekleştirilecektir. BAÞVURUNUN VE PROJE TESLİMİNİN YAPILACAĞI ADRES: Proje Koordinatörleri: Mesut Süzer / TCK Yönetim Kurulu üyesi – Çağdaş Yüksel / Adapazarı Özel ENKA Okulları Adres: Adapazarı Özel ENKA Okulları / Dağdibi Mahallesi Çamyolu Mevkii Adapazarı – SAKARYA Lise Sosyal Bilimler Bölümü Telefon: 0 264 323 37 74 Dahili: 218 / Faks: 0264 323 35 69 E-Posta: info@tck.org.tr Web: http://www.tck.org.tr/ AÇIKLAMALAR: Değerlendirme kurulunda yaşanabilecek değişiklikler değerlendirme öncesinde web sitemizde duyurulacaktır. Ayrıntılı bilgi ve destek için www.tck.org.tr adresine ve info@tck.org.tr mailimize başvurulabilirsiniz.

Yorum Ekleme Formu

Haber: Türk Coğrafya Kurumu Liselerarası Ulusal Proje / Kısa Belgesel Yarışması (6)