Kurumsal

Kuruluş Yasası

TÜRK COĞRAFYA KURUMU YASASI - 1942

30 Mart 1942 tarih ve 165 sayılı Maarif vekilliği Tebliğler Dergisinde, 5 Nisan 1942 tarihli Ulus ve Cumhuriyet Gazetelerinde yayınlanmıştır.

1-Kurumun Adı, Merkezi, Kuruluşu Ve Amacı

Madde 1 - Milli şef ve Cumhur Reis İsmet İnönü’nün yüksek koruyuculukları altında “ Türk Coğrafya Kurumu” kurulmuştur. Kurumun merkezi Ankara’ dadır.

Madde 2 - Türk Coğrafya Kurumunun fahri Başkanı Başvekil ve fiili başkanı Maarif Vekilidir.

Madde 3 - Kurumun amacı; Türkiye’de coğrafyanın ve diğer yer ve beşer ilimlerinin gelişimine ve ilerleyişine çalışmak, Türkiye’nin ilmi metotlarla coğrafyasını incelemek, cihan coğrafya hareket ve ilerleyişini takip eylemektir.

Madde 4 - Türk Coğrafya Kurumu bu amaca varmak için şu yollardan yürür, Coğrafya ve diğer yer ve beşer ilimleriyle meşgul kimselerin beraber çalışmalarını temin etmek. Coğrafya konuları üzerinde tetkiklerde bulunmak ve konferanslar tertip etmek. Coğrafya ve bilhassa Türkiye Coğrafyası bakımından lüzumlu konuları mütehassıslarına veya mütehassıs komisyonlara tetkik ettirerek eserler vücuda getirmek. Coğrafyaya ait eserler, tetkikler neşretmek ve bir mecmua çıkarmak. Türkiye Coğrafyası ile ilgili bütün yayınları takip ederek muntazaman bibliyografyalarını tertip etmek ve basmak. Memleket içinde ve dışında ilmi gezintiler ve toplantılar yapmak. Coğrafya ilminin gelişimini ve bu yolda çalışanları teşvik için mükafatlı müsabakalar tertip etmek. Memleket tetkikleri ile uğraşan resmi ve hususi bütün teşekküllerle daimi surette teması muhafaza ederek onların çalışmalarından faydalanmak, yardımlarını temin etmek ve onların ihtiyaçları olan unsurları yetiştirmeye yardım etmek. Başka memleketlerdeki benzer kurumlarla temasta bulunmak ve milletlerarası coğrafya kongrelerine ve hareketlerine iştirak etmek.

Madde 5 – Türk Coğrafya Kurumunun kurucu üyeleri şu zatlardır: (Kurucu Üyeler İçin Tıklayınız)

II - Üyeler

Madde 6 - Kurumun amacına amacına hizmet edebilecek zatlar hangi milliyetten olursa olsun, kurumun asli ve fahri ve muhabir üyeliğine kabul olunabilirler. Yüksek öğrenim talebelerinden isteyenler de çırak üye olarak kuruma alınabilirler.

III - Kuruma Girme Ve Çıkma şartları

Madde 7 - Kuruma asli üye olarak girmek isteyenler, asli üyelerden iki zatın teklifi üzere umumi merkez heyetinin kararıyla kabul olunurlar.Üyeler kurumdan istifa ile ayrılabilirler veya umumi merkez heyetinin üçte iki ekseriyet kararıyla çıkarılırlar. Fahri üyelik ve muhabir üyelik, umumi merkez heyetinin heyeti kararıyla tevcih olunur.

IV -Teşkilat

Madde 8 - Türk Coğrafya Kurumunun asli üyeleri kurumun umumi heyetini teşkil ederler ve üç yılda bir kongre halinde, umumi merkez heyetince kararlaştırılan yerde ve zamanda toplanırlar. Toplantı yeri zamanı ve ruzmamesi iki ay önce bütün asli üyeler yazı ile bildirilir ve münasip vasıtalarla ayrıca ilan olunur. Kurumun kongresine teşkil edecek umumi heyet, toplantıya iştirak edeceklerini yazı ile umumi merkez heyetine bildiren asli üyelerden terekkübeder.

Türk Coğrafya Kurumu umumi heyeti, ilk ve son toplantılarını umumi kongreler hakkındaki esaslara göre yapar. Birinci toplantıda umumi merkez heyetinin üç yıllık çalışmaları ve hesapları hakkındaki raporlar okunur; idare ve hesap encümenler seçilir. Bunlardan sonra kongrenin ilmi çalışmalarına başlanır. Bu çalışmalar kurum başkanının veya yerine bırakacağı zatın reisliği altında ve umumi merkez heyetince hazırlanan ruznameye göre yapılır. İlmi çalışmaların arkası alındıkta sonra yapılacak son toplantı, ilk toplantıda seçilen kongre divanının reisliği altında yapılır. Kurumun encümenlerce tetkik edilen idare ve hesap işleri üzerinde, müzakere yapılacak eski umumi merkez heyetinin ibrası ve yeni umumi merkez heyetinin seçimi yapılarak çalışmalar sona erdirilir. Umumi merkez heyetine tekrar seçilmek caizdir.

Madde 9. - Türk Coğrafya Kurumunun on iki üyeden mürekkep bir umumi merkez heyeti vardır. Bunlar aralarından ; biri astbaşkan, biri genel sekreter, biri veznedar ve biri murahhas üye olmak üzere dört kişi bir idare heyeti seçerler. Kurum başkanı bu heyetlerin de başkanıdır.

Muvakkat hüküm:

Kurumun ilk kongresi toplanıp umumi merkez heyetini seçinceye kadar kurucu üyelerden aşağıda adları ve soyadları yazılı on iki kişi kurumun muvakkat umumi merkez heyetini teşkil edecekler ve adları hizasında, yapacakları vazifeler gösterilmiş bulunanlar da muvakkat idare heyeti vazifesini göreceklerdir.

İbrahim Hakkı AKYOL

Cemal ALAGÖZ (Veznedar)

Macit ARDA

Celal AYBAR (Asbaşkan)

Besim DARKOT

Faik Sabri DURAN

Ahmet Tevfik GÖYMEN

Ömer Kadri KORAY

Herbert LOUİS

Hamit Nafiz PAMİR

Hamit Sadi SELEN (Genel sekreter)

Faik Reşit UNAT (Murahhas üye)

Bu müddet içinde muvakkat umumi merkez heyetinden herhangi bir üye ayrılacak olursa yerine kurucu üyelerden biri kurum başkanlığınca tayin olunur.

Kurumun ilk kongresi toplanarak umumi merkez heyetini seçtikten sonraki üçer yıllık devrelerde umumi merkez heyetinde boşalacak yerleri münasiplerini seçme hakkı yine kurumun başkanına aittir.

Umumi merkez heyeti kurumun çalışmalarını tanzim ve idare eder, amacına eriştirmek için gereken tedbirleri alır. İdare heyeti kurumun yalnız idare ve temsil işleri ile meşgul olur ve umumi merkez heyetinin kararlarını yerine getirir.

Madde 10 - Kurumun her türlü idare işlerinde idare heyeti mesuldür. Kurumun idari ve kazai meclislerde murahhas üye temsil eder.

Madde 11 - Kurumun mali idaresi idare heyetinin elindedir. Kurumu ilzam edecek her türlü vesikaların biri veznedar diğeri idare heyetince kendisine salahiyet verilecek bir üye olmak üzere iki kişinin imzasını taşıması şarttır.

Madde 12 - Umumi merkez ve idare heyetleriyle kongrenin toplanma zamanları ve şekilleri ve meşgul olacağı işler kurumun ücretsiz ve ücretli vazife darlarının işleri ve salahiyetleri ayrı bir talimname ile tespit olunacak ve bu talimname ilk kongrenin tetkik ve tasvibinden geçince ye kadar umumi merkez heyetinin kabulü ile muvakkaten tatbik edilecektir.

Madde13 - Türk Coğrafya Kurumu üç yılda bir yapacağı umumi kongreden başka coğrafya bilgileri yaymak ve çalışmaları ilerletmek için münasip göreceği yerlerde ve zamanda Umumi konferanslar Mahalli ilmi toplantılar Umumi ihtisas toplantıları da tertip eder. Bu toplantılar icabına göre başkanın veya asli üyelerden birinin reisliğinde yapılır.

Madde 14 - Türkiye Coğrafya Kurumunun mevcut neşriyatını idare etmek üzere umumi merkez heyeti üyelerinin üçünden mürekkep bir redaksiyon heyeti bulunacaktır. Bu üç üyeden biri mecmuanın umumi redaksiyon işleriyle doğrudan doğruya meşgul olacak diğer iki üye kendisine tetkik ve müşavere işlerinde yardım edecektir.

Madde 15 - Kurum her yıl sonunda o yıla ait idare ve ilmi çalışmalarını bir raporla tespit ederek muntazaman neşredecektir.

Madde 16 - Türkiye Coğrafya Kurumu bu yasaya göre yapacağı ilmi ve idari çalışmaları icap ettirdiği muvakkat veya devamlı hizmetlerde münasip göreceği ilmi ve idari elemanları kurum üyelerinden olsun olmasın aylık, gündelik veya kesenek ücretlerle çalıştırır. Neşredeceği kitaplarla mecmualardaki makale ve tetkiklerin müellif veya mütercimlerine telif haklarının ve tertip ettiği mükafatlı müsabakaları kazananlara vaat ettiği mükafatları verir. Ancak umumi merkez ve idare heyetlerinde çalışanlar bu heyetlerdeki çalışmalarını para almadan yaparlar.

Madde 17 - Kurumun şubeleri yoktur. Yalnız merkezden gayrı yerlerde bulunan üyeler aralarında idare heyetinin salahiyet vereceği üyelerden birinin başkanlığı altında mahalli, ilmi toplantılar yapabilecekleri gibi umumi konferanslarda tertip edebilirler. Bu ilmi toplantılarla konferansların neticeleri muntazaman olarak kurum başkanlığına bildirilir. Bu çalışmalar arasında umumi merkez heyetince muvafık görülenleri kitap halinde veya kurumun mecmuasında neşrolunur.

Madde 18 - Kurumun gelir kaynakları şunlardır. Üyelerin yıllık taahhütleri Teberrular Neşriyat satışları Sair gelirler

Madde 19 - Kurumun asli üyeleri yılda üç lira aidat verirler. Bu aidat üç taksitte tahsil olunabilir. Çırak üyelerden yılda bir lira aidat alınır.

Madde 20 - Kurumun yıllık bütçe, mali yıla göre idare heyetince hazırlanır ve umumi merkez heyetinin tasvibinden geçtik ten sonra tatbik olunur. Her mali yıl sonunda o yıla ait hesap hulasası tanzim ve umumi merkez heyetinin tetkikine arz olunur ve bu hesap hulasaları umumi merkez heyetince tanzim edilecek bir mali rapora bağlanarak üç yılda bir toplanacak olan umumi kongrenin tasdikine verilir.

Madde 21 - Kurumun yasası umumi merkez heyetinin veya asli üyelerin onda birinin birlikte ve umumi merkez heyeti yolu ile yapacakları teklif ve kongrenin kararı ile değiştirilebilir. Madde 22. - Kurumun feshi halinde bütün menkul ve gayrı menkul malları Cumhuriyet Halk Partisi’ne intikal eder.

Kuruluş tarihi 12 Mart 1942.

Yorum Ekleme Formu

Kurumsal:

Spot Kurumsal