Kurumsal

Doç. Dr. Atilla Karataş Başkan Yardımcısı

AK

Doç. Dr. Atilla Karataş

İlk ve orta öğrenimini İspir’de tamamlamıştır. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü’nde 1997 yılında başladığı lisansını 2004’te, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Coğrafya Anabilim Dalı’nda 2008 yılında başladığı yüksek lisansını “Hatay İli’nin Su Potansiyeli ve Sürdürülebilir Yönetimi” başlıklı tez ile 2010’da ve aynı yıl İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Coğrafya Anabilim Dalı’nda başladığı doktorasını ise “Karasu Çayı Havzasının Hidrografik Planlaması” başlıklı tez ile 2014’te sonuçlandırmıştır. Akademik kariyerine 2008 yılında Araştırma Görevlisi olarak atandığı Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Fiziki Coğrafya Anabilim Dalı’nda başlayan Karataş, aynı birimde 2014-­2016 yılları arasında Yardımcı Doçent olarak görev yapmış, 2016 yılında Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Fiziki Coğrafya Anabilim Dalına Yardımcı Doçent olarak atanmış ve 2016-2023 yılları arasında buranın Bölüm Başkan Yardımcılığı görevini sürdürmüştür. Halen aynı birimde öğretim üyesi olarak vazifesine devam etmekte olup aynı zamanda 2020 yılından bu yana Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Türk Dünyası Coğrafyası Anabilim Dalı Başkanlığı ile İnsan ve Toplum bilimleri Fakültesi Coğrafya Bölümü Fiziki Coğrafya Anabilim Dalı Başkanlığı görevlerini de sürdürmektedir. Fiziki coğrafya alanında 2020 yılında Doçent unvanı alan Karataş hidrografya, su yönetimi, hidrografik planlama, hidropolitik, flüvyal jeomorfoloji ve tektonik jeomorfoloji alanlarında bilimsel çalışmalarını sürdürmektedir. Çalışma alanına dair çok sayıda kitap, kitap bölümü, uluslar arası ve ulusal makale, bildiri ve bilimsel neşriyatın müellifi olan Karataş ayrıca lisans ve lisansüstü düzeyinde hidrografya, jeomorfoloji, klimatoloji, kartografya, vejetasyon coğrafyası, zoocoğrafya, doğal afetler, morfotektonik, petrografi, hidropolitik, türk dünyası coğrafyası, tarihi coğrafya, arkeojeomorfoloji, paleocoğrafya konularında dersler vermekte ve lisansüstü tezler yönetmektedir.

 

He completed his primary and secondary education in İspir. He received his undergraduate degree from Istanbul University, Faculty of Letters, Department of Geography in 2004; his master's degree, which he started in 2008 at Hatay Mustafa Kemal University, Social Sciences Institute, Department of Geography, with the thesis titled “Water Potential and Sustainable Management of Hatay Province” in 2010 and he completed his doctorate, which he started in the same year at Istanbul University, Institute of Social Sciences, Department of Geography, in 2014 with the thesis titled “Hydrographic Planning of the Karasu Stream Basin”. Starting his academic career at Hatay Mustafa Kemal University, Faculty of Science and Letters, Geography Department, Physical Geography, where he was appointed as a research assistant in 2008 Karataş, worked as an assist. prof. in the same unit between 2014-2016. He was appointed as an assist. prof. to the Marmara University, Faculty of Science and Literature, Geography Department, Physical Geography and served as the Deputy Head of the Department between 2016-2023. He still continues to work as a faculty member in the same unit, and since 2020, he has been the Head of the Department of Geography of the Turkic World at Marmara University, Institute of Turkic Studies, and the Head of the Department of Physical Geography, Faculty of Humanities and Social Sciences, Geography Department. Karataş, who received the title of assoc. prof. in the field of physical geography in 2020, continues his scientific studies in the fields of hydrography, water management, hydrographic planning, hydropolitics, fluvial geomorphology and tectonic geomorphology. Karataş is the author of many books, chapters, international and national articles, papers and scientific publications related to his field of study. He teaches courses on hydrography, geomorphology, climatology, cartography, vegetation geography, zoogeography, natural disasters, morphotectonics, petrography, hydropolitics, Turkish World geography, historical geography, archaeogeomorphology, paleogeography at undergraduate and graduate level, and directs graduate-postgraduate theses.

 

 

 

 

Yorum Ekleme Formu

Kurumsal:

Spot Kurumsal